Regulamin

I Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu Wzory Pism Procesowych należącego do, Kancelarii Adwokackiej Mariusza Stelmaszczyka, mieszczącej się przy ul. Rymanowskiej 5, 02-923 w Warszawie, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE zwanego dalej Serwisem.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Wzory Pism Procesowych.

 3. Wzory Pism Procesowych jest Serwisem internetowym oferującym do sprzedaży wzory pism procesowych wraz z komentarzem oraz instrukcją wypełnienia pism procesowych.

 4. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników.

 5. Użytkownik może podejmować jakiekolwiek czynności po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz jego zaakceptowaniu. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.

 

II Definicje.

 1. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez - Kancelarię Adwokacką Mariusza Stelmaszczyka, ul. Rymaowska 5, 02-916 Warszawa, NIP 7272560165.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.

 2. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika, które służą do dostosowania oferty Serwisu.

 

III Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 1. W celu korzystania z Serwisu Uczestnik powinien posiadać:

  • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  • Dostęp do sieci Internet;

  • Skrzynkę poczty elektronicznej i adres e-mail;

 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia z którego korzysta Uczestnik.

 3. Serwis informuje, że ruch na stronie www.wzory-pism-procesowych.pl jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Porównywarki. Korzystając ze stron Serwisu Uczestnik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.

 4. Decyzja dotycząca wyrażenia zgody na używanie plików cookies należy do Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na stosowanie plików cookies do zwiększania efektywności i łatwości działania strony. Użytkownik nie wyrażający zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia używanej przeglądarki.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są na stronie http://wzory-pism-procesowych.pl/ w części Polityka Coockies i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

IV Zakres usług Serwisu.

 1. Serwis oferuje Użytkownikom sprzedaż wzorów pism procesowych wraz z komentarzem oraz instrukcją wypełnienia pism procesowych.

 2. Dokonując kupna wzoru pisma procesowego zawiera się umowę między Użytkownikiem a właścicielem serwisu.

 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 4. Uczestnik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez administratora Serwisu, moich danych osobowych (przekazanych w formularzu) tylko do celów należytego wykonania umowy sprzedaży wzorów pism procesowych:

  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług serwisu;

  • zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

    

 

V Prawa i Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik to osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.

 2. Użytkownik nie może rozpowszechniać treści, zdjęć,  logotypów beż uprzedniej zgody właściciela Serwisu.

 3. Użytkownik przeglądający funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych właściciela Serwisu.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie właściciela Serwisu.

VI Prawa i Obowiązku Serwisu.

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://wzory-pism-procesowych.pl.

 2. Właściciel serwisu nie gwarantuje skuteczności wzoru pisma procesowego. Kupno takiego wzoru w żaden sposób nie gwarantuje wygrania sprawy. Celem danego wzoru pisma procesowego jest łatwiejsze i bardziej zorganizowane przygotowanie się do rozprawy.

 

 

VII  Procedura reklamacyjna i stanowisko w sprawie zwrotów.

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając maila biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 2. W sytuacji w której, w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zakupu, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym, adres mailowy, nie dotrze wybrany wzór pisma procesowego, należy wysłać maila na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl. Mail powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby podanej w formularzu podczas zakupu

 • adres mailowy na jaki ma zostać wysłany wzór

 • nazwę wzoru pisma procesowego lub link do danego wzoru

Obsługa Serwisu zweryfikuje poprawność przebiegu transakcji oraz księgowania należności. W przypadku poprawnie zaksięgowanych pieniędzy na rachunku właściciela serwisu – wybrany wzór pisma procesowego zostanie możliwie najszybciej przesłany mailem na wskazany, w zgłoszeniu reklamacyjnym, adres mailowy.

 1. Klient będący konsumentem w przypadku zamawiania Produktów w postaci Treści Multimedialnych wyraża zgodę na udostępnienie przez Serwis Treści Multimedialnej niezwłocznie po dokonaniu Zakupu i potwierdzeniu jego realizacji przez Serwis oraz przed upływem 10 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy zakupu Treści Multimedialnej. Z uwagi na powyższe, stosownie do regulacji art. 10 ust. 3 pkt 1), ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000 r.) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o zakupu Treści Multimedialnej w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, co Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych treści w całości ani jako fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

   

IX Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://wzory-pism-procesowych.pl/. Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą nanoszone bezpośrednio na stronie Serwisu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Właściciela blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2014 roku.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie www.wzory-pism-procesowych.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Zapewniamy anonimowość
 

LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]