Witam Was na stronie wzory-pism-procesowych.pl. Znajdziecie tu wzory  pism procesowych:

1. w sprawach karnych:

 
  • o przestępstwa i wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu
 
  • o przestepstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkujace zatrzymaniem kierowcy dokumentu prawa jazdy
 
  • o posiadanie narkotyków
 
  • o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 
  •  zakresu prawa karnego wykonawczego 
 
2. w sprawach rodzinnych:
 
  • o rozwód 
 
  • o alimenty
    
   
Każdy oferowany  na stronie wzór pisma procesowego  należy uzupełnić postępując zgodnie z instrukcją załączoną do dokumentu, a następnie podpisać  i złożyć w Prokuraturze lub Sądzie.
       
Pamiętajcie, by uzupełniając pismo procesowe zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami, nie podawać niezgodnych z prawdą okoliczności ani nie załączać nieprawdziwycch dokumentów.
       
W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze złożeniem zamówienia zakupu wzoru pisma procesowego proszę o kontakt mailowy na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl. Po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy, wzór pisma procesowego zostanie wysłany bezpośrednio z Kancelarii.

Byłoby z mojej strony  niezręcznością reklamowanie stworzonych przeze mnie wzorów pism procesowych, więc poniżej przedstawiam przykładowy dokument.
       
Przyjrzyj się dokładnie w jaki sposób zbudowane są wszystkie wzory pism procesowych dostępne na mojej stronie. Każdy z dokumentów został przygotowany w sposób maksymalnie ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie.

       

        
   
       Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a par.1 k.k.
   
       
        
   
       (Miejscowość), dnia (data sporządzenia pisma)
   
        
   
    Imię i Nazwisko
   
      adres do korespondencji
   
       nr telefonu
   
       (W tym miejscu wpisz adres, pod którym odbierasz korespondencję)
   
       
           oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.
       
           
            
       
           Sygn. akt  ......................
       
           (Tutaj wpisz sygnaturę akt sądowych. Po przesłaniu akt
       
           sprawy z Prokuratury do Sądu zadzwoń do 
       
           Sądu Rejonowego według miejsca 
       
           popełnienia przestępstwa i zapytaj pod jaką
       
           sygnaturą prowadzona jest Twoja sprawa podając swoje
       
           imię i nazwisko)
       
            
       
            
       
           Sąd Rejonowy w …..
   
   (Tutaj wpisz nazwę Sądu, który będzie prowadził Twoją sprawę. Właściwy miejscowo będzie Sąd Rejonowy według miejsca popełnienia przestępstwa)      
           
            
       
           W N I O S E K
       
           o skazanie bez przeprowadzania rozprawy 
      
           Wnoszę o uznanie mnie za winnego popełnienia zarzucanego mi czynu stanowiącego przestępstwo z art.178a§1k.k. bez przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie w trybie 387 §1 k.p.k. i za to:
       
          1. na podstawie art.178a§1 k.k. wymierzenie mi  kary 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art.69§1 i §2 k.k., art.70§1 pkt. 1 k.k. na okres 2 lat próby;
          
           (Za przestępstwo z art.178a§1 k.k. Kodeks karny przewiduje alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wydawać się może, że kara grzywny lub ograniczenia wolności będzie dla Ciebie korzystniejsza niż kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Musisz jednak pamiętać, zatarcie skazania na karę grzywny lub ograniczenia wolności następuje dopiero z upływem 5 lat od ich wykonania, tj. od zapłacenia kary grzywny lub wykonania kary ograniczenia wolnośći. Tylko w wyjątkowych okolicznościach osoba skazana na karę grzywny lub ograniczenia wolności może uzyskać na jej wniosek zatarcie skazania po upływie lat 3. Natomiast zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania następuje znacznie szybciej, bo już po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Dla przykładu: Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, wówczas zatarcie skazania nastąpi po 2 latach i 6 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku. Jeśli zatem jesteś osobą niekaraną za przestępstwo i zależy Ci na jak najszybszym odzyskaniu „czystej karty karnej” wówczas warto się zastanowić czy orzeczenie kary pozbawienia wolności z krótkim okresem próby nie jest dla Ciebie korzystniejsze od kary grzywny lub ograniczenia wolności)
        
           2. na podstawie art. 71§1 k.k. wymierzenie mi kary …........ stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę …........ zł;
            
           (Sąd wydając wyrok skazujący za popełnione przestępstwo może wymierzyć sprawcy karę grzywny. Wysokość grzywny w dużej mierze zależy od dochodów jakie podałeś podczas przesłuchania na Policji. Dla przykładu jeżeli podałeś na Policji dochody rzędu 2000 zł, wówczas powinieneś zaproponować grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Jeżeli podałeś dochody w wysokości 3000 zł, to wówczas powinieneś zaproponować grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.  Pamiętaj, że zatarcie skazania na karę grzywny lub ograniczenia wolności następuje dopiero z upływem 5 lat od ich wykonania)
      
           3. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczenie wobec mnie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym z wyłączeniem pojazdów, do prowadzenia których uprawnia prawo jazdy kategorii B na okres 1 roku.
       
           (W tym miejscu należy podać Sądowi propozycję zakazu prowadzenia motocykli. Uzyskanie 1 roku zakazu jest bardzo realne, jeżeli stężenie alkoholu w Twoim organizmie wynosiło ok. 0,5 mg/l (1 promil) Jeżeli jednak stężenie alkoholu wynosiło ok. 0,75 mg/l (1,5 promila), wówczas szansa na 1 rok zakazu nie jest wysoka. Jednakże we wniosku warto jest zaproponować zakaz prowadzenia samochodów na najniższy okres 1 roku, gdyż niczym sobie nie zaszkodzisz, a może uda Ci się przekonać Sąd do 1 roku zakazu, nawet gdy stężenie alkoholu w Twoim organizmie wynosiło ok. 0,5 mg/l (1 promil). Jest to tylko Twoja propozycja, jeżeli Sąd jej nie uwzględni, wówczas może orzec dłuższy zakaz prowadzenia motocykli)
       
           
           U Z A S A D N I E N I E
       
Jestem oskarżony o przestępstwo prowadzenia motocykla w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości z art. 178a §1 k.k.
       
W rozpoznawanej sprawie zachodzą wszystkie przesłanki uzasadniające wydanie wobec mnie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w trybie 387 § 1 k.p.k., a zaproponowana kara jest adekwatna do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu.
        
Okoliczności popełnienia przeze mnie zarzucanego mi przestępstwa
      
Sprawstwo i wina w zakresie zarzucanego mi przestępstwa prowadzenia po drodze publicznej motocykla w stanie nietrzeźwości nie budzą wątpliwości. W postępowaniu przygotowawczym przyznałem się do zarzucanego mi czynu.
       
Moje wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w postępowaniu przygotowawczym materiale dowodowym, w szczególności w postaci badania trzeźwości alkomatem.
       
Nie zachodzi zatem w rozpoznawanej sprawie potrzeba przeprowadzenia na rozprawie głównej postępowania dowodowego.
       
Jeżeli jednak na przesłuchaniu na Policji nie przyznałeś się do zarzucanego Ci czynu, wówczas napisz:      
            
Sprawstwo i wina w zakresie zarzucanego mi przestępstwa prowadzenia po drodze publicznej motocykla w stanie nietrzeźwości nie budzą wątpliwości. Wprawdzie podczas przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego nie przyznałem się do zarzucanego mi czynu, to po chłodnym przemyśleniu całego zdarzenia, przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu. 
       
Nie zachodzi zatem w rozpoznawanej sprawie potrzeba przeprowadzenia na rozprawie głównej postępowania dowodowego.
          
       Uzasadnienie wymierzenia mi zawnioskowanej kary      
            
Za wymierzeniem mi zaproponowanej w niniejszym wniosku kary przemawiają następujące okoliczności:         

           1. stopień społecznej szkodliwości popełnionego przeze mnie przestępstwa nie jest znaczny;
       
        2. moje właściwości i warunki osobiste oraz zasługujący na aprobatę dotychczasowy sposób życia;
       
           3. znaczna dolegliwość dla mnie i mojej rodziny w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, nieadekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia mojego zawinienia. 
            
           Stopień społecznej szkodliwości  popełnionego przeze mnie przestępstwa
      
Popełnione przeze mnie przestępstwo prowadzenia motocykla na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. należy do przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Z tego względu stopień jego społecznej szkodliwości należy mierzyć stopniem zagrożenia, jakie stworzyłem dla innych kierujących pojazdami oraz pieszych.
       
Okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przeze mnie zarzucanego mi czynu prowadzą do wniosku, że zagrożenie, jakie stworzyłem dla bezpieczeństwa w komunikacji nie było znaczne.
       
Za takim stanowiskiem przemawiają przytoczone niżej względy:
      
           1. Jak wynika z protokołu badania trzeźwości alkomatem, prowadziłem motocykl w stanie nietrzeźwości około północy. Zasady życiowego doświadczenia wskazują na to, że o tej porze natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome. Tak też było w rozpoznawanej sprawie. W trakcie prowadzenia przeze mnie motocykla ulicą nie poruszały się inne pojazdy. W tym stanie rzeczy zagrożenie jakie stworzyłem dla bezpieczeństwa w komunikacji było niewielkie.
       
(W tym miejscu powinieneś opisać porę o jakiej zostałeś zatrzymany do kontroli. Jeżeli zostałeś zatrzymany   do kontroli w porze nocnej, pomiędzy 23 a 6 rano, gdy natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych było znikome, wówczas należy wskazać, że stworzyłeś znacznie mniejsze zagrożenie, niż gdybyś poruszał się motocylem w godzinach szczytu. Jeżeli jednak prowadziłeś motocykl w stanie nietrzeźwości w porze dziennej, przy dużym natężeniu ruchu, wówczas nie powołuj argumentu opisanego w pkt 1)
        
           2. Poruszałem się motocyklem w stanie nietrzeźwości przy ul. …...., tj. na drodze jednopasmowej. Tym samym stworzyłem znacznie mniejsze zagrożenie, niż w sytuacji, gdybym poruszał się drogą ekspresową czy autostradą, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest dużo większe.
       
(W tym miejscu należy opisać miejsce, w jakim zostałeś zatrzymany do kontroli przez Policję. Jeżeli zostałeś zatrzymany na drodze jednopasmowej o znikomym natężeniu ruchu, wówczas powinieneś podkreślić tą okoliczność, wskazując że stworzyłeś znacznie mniejsze zagrożenie, niż w sytuacji gdybyś poruszał się drogą o znacznie większym natężeniu ruchu. Jeżeli zostałeś zatrzymany na drodze dwupasmowej, ekspresowej czy autostradzie, wówczas nie powołuj argumentu opisanego w pkt 2)
            
          3. Należy również podkreślić, iż z uwagi na niewielką masę motocykla, kierowca tego typu pojazdu, który porusza się pod wpływem alkoholu, stwarza zagrożenie w przeważającej mierze dla samego siebie. Zasady doświadczenia życiowego wskazują bowiem, że w wypadkach komunikacyjnych to motocykliści odnoszą znacznie większe obrażenia niż osoby podróżujące samochodem.
      
           4. Przed zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji przejechałem odcinek zaledwie 150 metrów. Wobec powyższego zagrożenie, jakie stworzyłem dla bezpieczeństwa w komunikacji, trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund. Dodatkowo, gdyby funkcjonariusze Policji nie zatrzymali mnie po przejechaniu 150 metrów zakończyłbym jazdę motocyklem.
       
(W tym miejscu powinieneś opisać jaki odcinek drogi przejechałeś zanim zostałeś zatrzymany do kontroli przez Policję i jaki został Ci do przejechania. Napisz skąd wyruszyłeś motocyklem i jaki był cel Twojej podróży. Okoliczności te wpływają na stopień zagrożenia, jakie stworzyłeś dla bezpieczeństwa w komunikacji. Jeżeli jednak przejechałeś odcinek 10 lub więcej km, wówczas nie powołuj argumentu opisanego w pkt 5)
             
       5. Funkcjonariusze Policji, którzy zatrzymali mnie do kontroli nie zaobserwowali u mnie przed zatrzymaniem zachowania zagrażającego bezpieczeństwu w komunikacji. Przed zatrzymaniem nie popełniłem wykroczenia drogowego, nie wykonałem manewru zagrażającego bezpieczeństwu w komunikacji. Mój sposób jazdy nie wskazywał na możliwość kierowania motocyklem w stanie nietrzeźwości. Powodem mojego zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących pojazdami.
       
(Na tą okoliczność możesz powołać się w sytuacji, gdy powodem Twojego zatrzymania przez Policję była rutynowa kontrola trzeźwości lub błahe wykroczenie drogowe. Jeżeli jednak powodem Twojego zatrzymania było wykroczenie drogowe np. przejechanie na czerwonym świetle albo jeśli Policja zauważyła, że jechałeś „szlaczkiem”, wówczas we wniosku nie powołuj argumentu opisanego w pkt 6)
       
(Podane okoliczności są przykładowymi jakie wpływają na stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie przestępstwa. We wniosku powinieneś podać te, które opisują Twój przypadek. Jeżeli któraś z podanych propozycji nie ma odniesienia do Twojej sprawy, wówczas usuń ją ze swojego wniosku)
      
           Nieznaczny stopień zawinienia
       
Przy ocenie stopnia mojego zawinienia w zakresie zarzucanego mi czynu, istotne znaczenie mają okoliczności, które skłoniły mnie do podjęcia decyzji o prowadzeniu motocykla pomimo spożytego wcześniej alkoholu.
       
Oceniając Twój stopień zawinienia Sąd, bierze pod uwagę okoliczności, jakie Cię skłoniły do Podjęcia decyzji o prowadzeniu motocykla pomimo spożytego alkoholu, np. poprzedniego dnia spożywasz alkohol, gdyż nie planujesz następnego dnia jechać motocyklem. Jednak następnego dnia okazuje się, że musisz pojechać motocyklem, np. pilne, nieoczekiwane wezwanie od pracodawcy do stawienia się do pracy albo inny nagły powód, który zmusił Cię do prowadzenia motocykla.
       
Poniżej przykładowy opis okoliczności, która skłoniła osobę, które reprezentowałem w Sądzie w sprawie o prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości do podjęcia decyzji o prowadzeniu motocykla pomimo spożytego wcześniej alkoholu. Rzecz jasna podaj powód, który skłonił Cię do prowadzenia motocykla pomimo spożytego wcześniej alkoholu, który jest zgodny z prawdą.
       
W dniu poprzedzającym zatrzymanie, tj. 2 czerwca 2013 roku byłem u swojego znajomego, gdzie spożywałem alkohol. Na spotkanie ze swoim przyjacielem przyjechałem motocyklem, ale w związku z tym, że w trakcie spotkania piłem alkohol, do domu wróciłem taksówką. Po zakończonym spotkaniu pozostawiłem motocykl w okolicy domu kolegi. Nastepnego dnia około godziny 12:00 znajomy poinformował mnie, iż przy motocyklu od około 30 minut kręci się grupka czterech młodych mężczyzn. Oglądali oni motocykl, zachowując się głośno. Przestraszyłem się, że mężczyźni ci mogą próbować uszkodzić lub nawet ukraść mój motocykl. W związku z powyższym podjąłem decyzję o tym, że wezmę taksówkę i pojadę pod dom kolegi zobaczyć, czy mój motocykl jest bezpieczny. Po dotarciu na miejsce mężczyźni, o których informował mnie znajomy, wciąż znajdowali się przy motocyklu, oglądali go oraz komentowali jego wyposażenie. Pod wpływem impulsu podjąłem decyzję o tym, że pojadę motocyklem na parking strzeżony, znajdujący się w odległości ok. 1,5 km od domu mojego kolegi i tam go pozostawię, a sam udam się do pracy taksówką. Po przejechaniu około 1 kilometra zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.
Nie czułem wpływu spożytego wcześniej alkoholu na swój organizm. Byłem przekonany, że mimo wypitego wieczorem poprzedniego dnia piwa, mogę prowadzić motocykl.
       
Opisane wyżej okoliczności w jakich doszło do popełnienia przeze mnie zarzucanego mu czynu, nie zwalniają mnie od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Dowodzą jednak, że działałem pod wpływem impulsu i nie miałem możliwości chłodnego przemyślenia swojego postępowania, gdyż działałem w obawie o własne zdrowie i mienie. W innym wypadku nie zdecydowałbym się prowadzić motocykla w stanie nietrzeźwości. 
       
(Oceniając Twój stopień zawinienia Sąd weźmie pod uwagę motywację jaka skłoniła Cię do prowadzenia motocykla pomimo spożytego alkoholu. W tym miejscu powinieneś opisać okoliczności jakie Cię skłoniły do prowadzenia motocykla. Jeżeli do prowadzenia motocykla pomimo spożytego alkoholu skłoniła Cię jakaś nagła, nieprzewidziana sytuacja, to wówczas powinieneś dokładnie to opisać, jednocześnie wskazując, że nie miałeś czasu na chłodne przemyślenie swojego zachowania, gdyż w innym przypadku nie zdecydowałbyś się na taki krok)      
           
           Właściwości osobiste oraz mój dotychczasowy sposób życia 
            
           1. Jestem osobą niekaraną za jakiekolwiek przestępstwo, a nie tylko za przestępstwo umyślne. Okoliczność ta ma tym większe znaczenie w rozpoznawanej sprawie, zważywszy na to, że liczę  …. lat. Nie jestem osobą młodocianą, która choćby z racji wieku nie miała okazji do popełnienia przestępstwa, lecz z osobą doświadczoną życiowo, która go nie popełniła z racji zasługującego na aprobatę sposobu życia.
            
           Jeżeli jesteś osobą młodą do 25 roku życia, wówczas zamiast argumentu z pkt 1 powinieneś napisać:
       
Jestem osobą nie karaną za jakiekolwiek przestępstwo, a nie tylko za przestępstwo umyślne. Nie popełniłem również czynu karalnego jako nieletni. Nie jestem także notowany w kartotece nieletnich. Choć nie chcę usprawiedliwiać mojego zachowania, to proszę jednak o wzgląd na mój młody wiek i związane z nim małe doświadczenie życiowe. Obecnie mam 23 lata. Wobec powyższego nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje pociągnie za sobą czyn, którego się dopuściłem.
  
           2. Pracuję w …....
      
(W tym miejscu wpisz nazwę firmy w jakiej jesteś zatrudniony bądź zawód jaki wykonujesz. Jeżeli jesteś studentem, wówczas wpisz nazwę uczelni i kierunek na jakim studiujesz. Dodatkowo opisz swoje osiągnięcia zawodowe lub edukacyjne)
      
           3. Wraz z żoną wychowuję 2 małoletnich dzieci (tutaj podaj imiona dzieci oraz wiek). Jestem jedynym żywicielem rodziny, gdyż moja żona jest osobą bezrobotną i zajmuje się wychowywaniem dzieci. 
       
(W tym miejscu opisz swoją sytuację rodzinną, liczbę osób na utrzymaniu, czy jesteś jedynym żywicielem rodziny, czy opiekujesz się chorym członkiem rodziny. Jeżeli jesteś kawalerem i nie masz nikogo na utrzymaniu, wówczas nie powołuj argumentu z pkt 3)
 
           4. Jestem osobą udzielającą się społecznie. Aktywnie działam na rzecz stowarzyszenia ….....
           
           W tym miejscu powinieneś opisać:
       
           - swoją działalność charytatywną, podać nazwę stowarzyszeń bądź fundacji na rzecz, których się udzielasz,
       
           - jeżeli jesteś honorowym krwiodawcą, wówczas powinieneś to opisać we wniosku.
       
           - jeżeli jesteś studentem, wówczas powinieneś opisać swoją działalność studencką, koła naukowe jakich jesteś członkiem oraz organizacje studenckie w jakich się udzielasz.
       
           Każda okoliczność na jaką powołujesz się we wniosku powinna być potwierdzona dołączonym do wniosku dokumentem, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem innej osoby.
            
           5. Posiadam prawo jazdy od ….. lat. Jestem ostrożnym i doświadczonym kierowcą. Nie byłem dotąd karany za jakiekolwiek przestępstwo, w tym przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Nigdy nie spowodowałem również wypadku drogowego.
       
(Ten argument podaj jeżeli jesteś doświadczonym kierowcą tj. posiadasz prawo jazdy od co najmniej 5-6 lat)
             
           6. Pomimo tego, iż rocznie pokonywałem samochodem ok. 50 tysięcy kilometrów, to nie mam na swoim koncie żadnych punktów karnych za wykroczenia drogowe. 
       
Jeżeli jednak masz na swoim koncie tylko kilka pkt karnych (do 6 pkt karnych), wówczas napisz:     
            
Pomimo tego, iż rocznie pokonywałem samochodem ok. 50 tysięcy kilometrów, to mam na swoim koncie tylko 6 pkt punktów karnych za wykroczenia drogowe. 
      
           7. Z racji wykonywanego zawodu pokonywałem samochodem w ciągu roku nawet 50 tysięcy kilometrów. Świadczy to dobitnie o tym, iż jestem bardzo ostrożnym kierowcą, jeżdżącym zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ponieważ wykonując pracę, w której często kieruje się pojazdem oczywistym jest, iż znacznie częściej narażony jestem na kontrole drogowe.
       
(Na ten argument powołaj się we wniosku, jeżeli od charakteru Twojej pracy wymagane jest posiadanie prawa jazdy, np. pracujesz jako przedstawiciel handlowy)

Czuję się winny popełnienia zarzucanego mi czynu. Wyrażam z tego powodu skruchę, którą dodatkowo wyrażę na posiedzeniu Sądu.
      
Poczuwam się do odpowiedzialności za popełniony czyn. Z tego powodu wniosłem o nałożenie na mnie obowiązku zapłaty kary grzywny w wysokości …......  zł, by w ten sposób naprawić błąd, jaki popełniłem. Jeśli w ocenie Sądu powinienem ponieść surowszą odpowiedzialność finansową za czyn, jakiego się dopuściłem, wówczas deklaruję gotowość zapłaty wyższej kary grzywny.
     
           Uzasadnienie  wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy  kat. B
       
Na Sądzie rozpoznającym sprawę o przestępstwo lub wykroczenie ciąży obowiązek baczenia, by dolegliwość wynikająca dla mnie i mojej rodziny z orzeczenia kary lub środka karnego, nie przekraczała stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przeze mnie czynu oraz stopnia mojego zawinienia.
       
(W tym miejscu powinieneś opisać dlaczego prawo jazdy jest Ci niezbędne. Dla przykładu wymaga od tego charakter Twojej pracy, gdyż pracujesz jako przedstawiciel handlowy bądź, opiekujesz się chorym członkiem rodziny, którym tylko Ty moższe sie opiekować)     
            
W rozpoznawanej sprawie orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów, oznaczałoby ogromną dolegliwość dla mnie i mojej rodziny. Za takim stanowiskiem przemawiają przytoczone poniżej względy:
      
Poniżej przykładowe uzsadnienia odstapienia od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia samochodów w  sprawie  o prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości, w których reprezentowałem oskarżonych w Sądzie       
            
           1. osoba prowadząca działalność gospodarczą:
       
Mam na utrzymaniu żonę oraz dwójkę małoletnich dzieci. W przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu prowadzenia samochodów nawet na najkrótszy okres 1 roku spowoduje, iż będę zmuszony zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą. Doprowadzi to moją rodzinę do tragicznej sytuacji finansowej, gdyż nie będę miał środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych. Co więcej, spłacam kredyt hipoteczny w wysokości blisko …............... złotych., z czego miesięczna rata wynosi …....................... zł.
       
Orzeczenie wobec mnie zakazu prowadzenia samochodów stworzy realną groźbę utraty pracy, gdyż będę zmuszony do zamknięcia obecnie prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie będę w stanie prawidłowo wykonywać swoich obowiązków zawodowych, gdyż samochód jest podstawowym narzędziem moejej pracy. Każdego dnia wykorzystuję własny pojazd do rozwożenia pracowników po miejscach, w których moja firma wykonuje zlecenia. Obecnie wstrzymałem się z podjęciem decyzji o zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej do czasu wydania wyroku przez Sąd. Mam nadzieję, że moja szczególna sytuacja znajdzie zrozumienie Wysokiego Sądu i nie będę zmuszony do rezygnacji z obecnie wykonywanej działalności gospodarczej. Aktualnie, w związku z zatrzymaniem prawa jazdy korzystam z komunikacji miejskiej i usług prywatnych przewoźników, co jest bardzo kosztowne. 
       
W związku z powyższym przyjmuję znacznie mniej zleceń, co wpływa znacząco na zmniejszenie się  moich dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
       
Dodatkowo należy podkreślić, iż w chwili obecnej na rynku pracy, występuje kryzys, który przejawia się likwidacją kolejnych miejsc pracy. Skutkuje to redukcją etatów, a nie zatrudnianiem nowych pracowników. Ponadto brak mojej aktywności zawodowej w jakiejkolwiek innej dziedzinie powoduje, iż nie mam dostatecznej wiedzy ani doświadczenia, które umożliwiłaby mi znalezienie zatrudnienia w innej branży.
       
Wobec powyższego orzeczenie przez Wysoki Sąd zakazu prowadzenia samochodów będzie dla mnie i mojej rodziny tragiczne w skutkach finansowych. Doprowadzi do powstania realnej groźby konieczności zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej, co w konsekwencji uniemożliwi mi zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny.
        
           2. przedstawiciel handlowy
            
Pracuję jako przedstawiciel handlowy w firmie …......................................... Praca na zajmowanym stanowisku wymaga ode mnie nieustannych negocjacji z kontrahentami, co niesie za sobą konieczność częstego podróżowania. Należy podkreślić, iż z racji wykonywanego zawodu  dziennie pokonywałem nawet kilkaset kilometrów. 
       
Spółka, w której jestem zatrudniony, jest prężnie rozwijającą się firmą, co pociąga za sobą dużą ilość obowiązków i konieczność szybkiego przemieszczania się między jednym miejscem spotkania a drugim, co wyklucza wybranie innego środka transportu niż samochód. W związku z powyższym samochód jest dla mnie podstawowym narzędziem pracy. Miejsca, które odwiedzam są często odległe od stacji kolejowych czy autobusowych, dlatego też samochód jest mi niezbędny. W związku ze swoimi obowiązkami zawodowymi pokonywałem rocznie ponad 60 000 km. 
       
Pozbawienie mnie prawa jazdy na okres 1 roku spowoduje realną groźbę utraty pracy, gdyż nie będę w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. 
       
Dodatkowo należy podkreślić, iż w chwili obecnej na rynku pracy, występuje kryzys, który  przejawia się likwidacją kolejnych miejsc pracy. Skutkuje to redukcją etatów, a nie zatrudnianiem nowych pracowników. Ponadto przez całe życie zawodowe pracowałem jako przedstawiciel handlowy i samochód był podstawowym narzędziem mojej pracy. Co więcej, brak mojej aktywności zawodowej w jakiejkolwiek innej dziedzinie powoduje, iż nie mam dostatecznej wiedzy ani doświadczenia, które umożliwiłaby mi znalezienie innego zatrudnienia.
       
Wobec powyższego orzeczenie przez Wysoki Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku będzie dla mnie i mojej rodziny tragiczne w skutkach finansowych. Doprowadzi do powstania realnej groźby utraty pracy, co w konsekwencji uniemożliwi mi zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny.
             
Przedstawione wyżej argumenty, a także opisane wcześniej okoliczności prowadzenia przeze mnie motocykla w stanie nietrzeźwości alkoholu prowadzą do następujących wniosków:
                 
- stan zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji, jaki stworzyłem swoim zachowaniem nie był znaczny,
       
- jako kierowca nie zagrażam innym uczestnikom ruchu drogowego, jako że nigdy dotąd nie popełniłem wykorczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zdarzyło mi się to po raz pierwszy w szczególnej sytuacji, w której nie miałem możliwości chłodnego przemyślenia swojego postępowania,
       
- orzeczenie wobec mnie zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku oznaczałoby dla mnie i mojej rodziny ogromną dolegliwość, nieadekwatną do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu.
       
Wobec powyższego, orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów przeze mnie na okres 1 roku pozbawi mnie i moją rodzinę podstawowego źródła utrzymania, a w konsekwencji uniemożliwi mi zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
          
Podsumowując, wnoszę, aby Wysoki Sąd uznał mnie za winnego popełnienia zarzucanego mi czynu, stanowiącego przestępstwo z 178a § 1 k.k. i  za to wymierzył mi karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, karę …......... stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę …......... zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kategorii B na okres 1 roku.
       
                                                                                         czytelny i własnoręczny podpis     
            
       
            
       
 Załączniki:
       
W załącznikach powinieneś wypisać wszystkie dokumenty, na które powołujesz się w złożonym wniosku:
       
 Dla przykładu:
       
           1. odpisy aktów urodzenia dzieci 
           2. kopia umowy o pracę 
           3. kopia umowy kredytu       
           4. kopia dyplomu ukończenia uczeni wyższej
           5. zaświadczenie o pracy na rzecz fundacji …...
           6. zaświadczenie o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej w Urzędzie  Pracy
           7. legitymacja honorowego dawcy krwi
           8. świadectwa pracy od poprzednich pracodawców
  
                    
           Instrukcja złożenia pisma procesowego
       
Wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinieneś złożyć do Sądu. Wniosek możesz złożyć najpóźniej do chwili zakończenia Twojego przesłuchania na rozprawie głównej. Jeżeli jednak nie złożyłeś w tym terminie wniosku, możesz go również złożyć później, wówczas Sąd potraktuje go jako Twoją propozycję wymierzenia Ci kary. 
       
Jednakże wniosek o dobrowolne poddanie się karze najlepiej jest złożyć wcześniej, co najmniej tydzień przed terminem rozprawy, aby Sędzia mógł zapoznać się z argumentacją przedstawioną we wniosku. 
       
Aby ustalić sygnaturę pod jaką jest prowadzona Twoja sprawa powinieneś zadzwonić do Sądu Rejonowego według miejsca popełnienia wykroczenia i zapytać się pod jaką sygnaturą prowadzona jest Twoja sprawa, podając swoje imię i nazwisko. Jak tylko ustalisz sygnaturę akt sprawy, to powinieneś złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Możesz to uczynić na dwa sposoby:
 
1. złożyć osobiście na biurze podawczym w Sądzie. Powinieneś przygotować dwa egzemplarze pisma. Jeden egzemplarz należy złożyć na biurze podawczym, a na drugim poprosić o pieczątkę i podpis osoby przyjmującej pismo na potwierdzenie, że je złożyłeś, 
 
2. wysłać wniosek pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania.
 
Lepszym rozwiązaniem jest złożenie pisma na biurze podawczym w Sądzie, gdyż szybciej zostanie przekazane do akt Sędziemu, który ma w referacie Twoją sprawę.

TAGI:
pisma procesowe w sprawach rodzinnych
pisma procesowe sądowe wzór
Zapewniamy anonimowość

LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_row() in /index.php:111 Stack trace: #0 {main} thrown in /index.php on line 111