APELACJA OD WYROKU SKAZUJĄCEGO ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU - WZÓR

CENA: 400.00 PLN


Rozpoczynając rozważania w przedmiocie postępowania odwoławczego od wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego należy wskazać, że zgodnie z art. 444 Kodeksu postępowania karnego: od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja”. Wedle art. 445 § 1 wyżej wymienionego aktu normatywnego: „termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem”.

 

W związku z powyższym, w przypadku wydania przez Sąd I instancji wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, oskarżony ma prawo do wniesienia apelacji od przedmiotowego orzeczenia w terminie 14 dni od daty doręczenia w/w osobie wyroku z uzasadnieniem.

 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego polega na tym, iż Sąd uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Jednakże, z powodu zaistnienia konkretnych przesłanek, odstępuje od wydania wyroku skazującego i wydaje wyrok warunkowo umarzający prowadzone wobec sprawcy postępowanie karne.

 

Konsekwencją prawną niniejszego orzeczenia jest to, że sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości pomimo wydanego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne zachowuje status osoby niekaranej za popełnione umyślnie przestępstwo, co oznacza, iż nie będzie figurował jako osoba skazana w karcie karnej.

 

Nie sposób nie wskazać, że instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 Kodeksu karnego oraz w art. 67 niniejszego aktu normatywnego. Zaznaczenia wymaga okoliczność, warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe jedynie w przypadku sprawcy przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

W myśl art. 66 Kodeksu karnego:

 

§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności”.

 

W przypadku, w którym Sąd uzna oskarżonego za winnego zarzucanego mu przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i na tej podstawie wymierzy mu karę, oskarżony, który nie zgadza się z niniejszym orzeczeniem uważając, iż zaszły podstawy do zastosowania przez Sąd instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego może odwołać się od wydanego rozstrzygnięcia wnosząc apelację do Sądu II instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

 

Zapadły w sprawie wyrok Sądu I instancji można zaskarżyć w całości (gdy kwestionuje się całość orzeczenia) lub w części (gdy kwestionuje się jedynie orzeczoną karę, środek karny, środek kompensacyjny). W związku z powyższym, podkreślić należy, iż składając wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, oskarżony powinien wskazać, czy wniosek ten dotyczy całości wyroku, czy jedynie rozstrzygnięcia w przedmiocie kary i środka karnego.

 

Zważywszy na powyższe, w przypadku, w którym oskarżony zamierza kwestionować fakt wydania wobec niego wyroku skazującego (zamiast wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne), powinien wskazać, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku dotyczy całości rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że sporządzając apelację od wyroku w każdej sprawie karnej o przestępstwo, należy mieć na uwadze, iż apelacja powinna czynić zadość wymaganiom stawianym pismom procesowym, określonym w art. 119 Kodeksu postępowania karnego, tj. powinna zawierać:

 

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowana (np. do Sądu Okręgowego w Warszawie, al. Solidarności 127 Warszawa, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie, III Wydziału Karnego),

 • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. III K 215/16),

 • oznaczenie oraz adres wnoszącego apelację (np. Jan Kowalski ul. Kwiatowa 1, 03-340 Warszawa, oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego)

 • treść;

 • datę i podpis wnoszącego apelację;

 

a nadto zgodnie z art. 427 Kodeksu postępowania karnego powinna zawierać :

 

 • wskazanie zaskarżonego wyroku (np. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 05 listopada 2016 roku, w sprawie o sygn. III K 215/16;

 • określenie, czego apelujący się domaga (np. „wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt I poprzez warunkowe umorzenie postępowania karnego na następujących zasadach …);

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

 

Podnieść należy, że zarzuty oraz ich uzasadnienie stanowią fundament każdej apelacji.

 

Wedle art. 438 Kodeksu postępowania karnego, apelację można oprzeć o następujące zarzuty:

 

 • obrazę przepisów prawa materialnego (tj. naruszenie konkretnego przepisu Kodeksu karnego );

 • obrazę przepisów postępowania (tj. przepisów Kodeksu postępowania karnego);

 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (chodzi o naruszenie zasad logicznego rozumowania, wyciągnięcie wniosków odmiennych, aniżeli nakazywałby zebrany materiał dowodowy itp.);

 • rażącą niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

 

W praktyce, zasadą jest, iż podstawą odmowy zastosowania wobec oskarżonego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jest uznanie, iż stopień społecznej szkodliwości zarzucanego oskarżonemu czynu jest wysoki. W tym zakresie decydujące znaczenie ma stopień stężenia alkoholu w organizmie oskarżonego.

 

W związku z tym, w sytuacji, w której oskarżony nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji w zakresie wydania wobec niego wyroku skazującego, powinien w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 438 § 3 Kodeksu postępowania karnego zarzucić Sądowi I instancji błąd w ustaleniach faktycznych, mający istotny wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, iż stopień społecznej szkodliwości, czas popełnienia przestępstwa oraz warunki osobiste oskarżonego, nie uzasadniają warunkowego umorzenia postępowania, podczas gdy strona przedmiotowa, sposób i okoliczności popełnienia czynu, jak również motywacja sprawcy, przemawiają za zastosowaniem instytucji warunkowego umorzenia postępowania wobec oskarżonego.

 

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dopuszczalnym jest połączenie zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych z zarzutem określonym w art. 438 § 2 Kodeksu postępowania karnego, tj. naruszeniem przepisów prawa procesowego. Niedopuszczalnym jest natomiast zarzucenie Sądowi I instancji obrazy prawa materialnego, tj. art. 66 Kodeksu karnego, który reguluje instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż zarzut obrazy prawa materialnego może być skutecznie postawiony tylko wówczas, gdy dany przepis prawa materialnego nakłada na Sąd obowiązek określonego działania. Zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, zależy tymczasem od swobodnej decyzji Sądu, stąd rozstrzygnięcie Sądu w tym zakresie może być kwestionowane wyłącznie w drodze zarzutu naruszenia prawa procesowego bądź błędu w ustaleniach faktycznych.

 

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów, skarżący powinien dokładnie opisać uchybienia Sądu I instancji skutkujące poczynieniem błędnych ustaleń faktycznych i w konsekwencji nie zastosowaniem instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie okoliczności wpływające na stopień społecznej szkodliwości czynu, w tym:

 

 • miejsce popełnienia przestępstwa (mniejszy stopień społecznej szkodliwości wystąpi w przypadku drogi jednopasmowej, mało uczęszczanej);

 • porę, w jakiej doszło do popełnienia przestępstwa (mniejszy stopień społecznej szkodliwości wystąpi w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza godzinami tzw. szczytu, np. o 5.00 rano czy 22.00 wieczorem);

 • natężenie ruchu w chwili zdarzenia (im mniejsze natężenie ruchu pieszych i pojazdów, tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • stężenie alkoholu w organizmie badanego (im bliższe wartości 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości czynu)

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy, w tym zwłaszcza:

- dotychczasową niekaralność;

- ustabilizowany sposób życia – stała praca, rodzina;

- aktywność charytatywną i społeczną;

 • konsekwencje wynikające z wydania wyroku skazującego i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze wyższym aniżeli 1 rok.

Warto mieć na uwadze, iż podnosząc omawiany zarzut, skarżący powinien sformułować wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez warunkowe umorzenie wobec jego osoby postępowania karnego na przedstawionych przez oskarżonego warunkach, w tym orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku – kładąc nacisk w uzasadnieniu apelacji na skutki orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów w wyższym wymiarze, tj. utrata pracy, niemożność utrzymania rodziny, brak możliwości sprawowania opieki nad członkiem najbliższej rodziny niezamieszkującym wspólnie z oskarżonym.


 

Apelację od wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wraz z wniosekiem o warunkowe umorzenie i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzjęAktualnie brak opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
 2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
 3. Czym jest blokada alkoholowa?
 4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
 11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
 37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
 40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
 41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]