WNIOSEK DO PROKURATURY O ZWROT ZATRZYMANEGO POJAZDU W ZWIĄZKU Z JEGO KRADZIEŻĄ NA SZKODĘ PRAWOWITEGO WŁAŚCICIELA

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek o zwrot pojazdu (samochodu) zatrzymanego przez Policję na podstawie art. 169 § 2 Kodeksu cywilnego znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 

Artykuł ten postanowiłem napisać, gdyż niewiele osób wie, że możliwe jest nabycie prawa własności pojazdu skradzionego właścicielowi na podstawie umowy zawartej  z osobą nieuprawnioną do sprzedaży pojazdu w określonych okolicznościach.

Jeżeli jesteś w sytuacji, w której kupiłeś pojazd w pełnym przekonaniu o jego legalnym pochodzeniu oraz o legalnym pochodzeniu wszelkich jego części składowych, a następnie okazało się, że samochód ten jest kradziony, bądź jego części składowe pochodzą z przestępstwa kradzieży – spełniając warunki wskazane w niniejszym artykule, możesz stać się jego właścicielem. Nawet jeżeli sprawdziłeś pojazd we wszelkich ogólnodostępnych bazach, czy generatorach VIN i nic nie wskazywało, na to że zakupiony przez Ciebie pojazd pochodzi z kradzieży, a jednak okazało się, że pojazd pochodzi z przestępstwa, możesz stać się jego właścicielem. Gdy Policja bądź Prokurator zatrzymują nabyty przez Ciebie pojazd, informując Cię, iż samochód ten był przedmiotem kradzieży, nie oznacza to jednak, że musisz pożegnać się ze swoim pojazdem.

Przy zachowaniu szeregu warunków umowa zawarta z osobą nie będącą właścicielem samochodu i nie uprawnioną do jego sprzedaży jest w pełni skuteczna, tj. na jej podstawie kupujący staje się właścicielem pojazdu skradzionego poprzedniemu właścicielowi.

 Polskie prawo pozwala na tego typu czynność. Stanowi o tym art. 169 Kodeksu Cywilnego. W niniejszym przepisie wskazane są warunki niezbędne do nabycia własności pojazdu od osoby nieuprawnionej do jego sprzedaży.

Przepis art. 169 § 2 k.c. stanowi, że: „gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego”.

Zgodnie z powyższym przepisem prawa, aby nabyć prawo własności do kradzionego pojazdu należy spełnić następujące warunki:

 • zawarcie umowy sprzedaży pojazdu,

 

 • wydanie pojazdu kupującemu,

 

 • dobra wiara kupującego,
 
 • upływ 3 (trzech) lat od daty utraty pojazdu przez prawowitego właściciela.

Dobra wiara kupującego

 

O ile samo zwarcie umowy i wydanie pojazdu nie rodzi żadnych wątpliwości, o tyle dobra wiara kupującego pojazd musi być udowodniona. Powstaje więc pytanie od czego zależy dobra wiara?

Dobra wiara nabywcy samochodu oznacza usprawiedliwione przekonanie kupującego, że osoba, od której zakupił samochód była jego właścicielem.

 

To przekonanie musi być usprawiedliwione, co oznacza, że okoliczności, w jakich doszło do zakupu auta nie nasuwały podejrzenia co do nielegalnego pochodzenia pojazdu. Dobra wiara nabywcy pojazdu jest zachowana, jeżeli inny rozsądny, racjonalnie postępujący człowiek na jego miejscu również nie nabrałby podejrzeń co do pochodzenia kupowanego pojazdu. Dobra wiara nabywającego samochód nie może budzić wątpliwości.

Wskazać należy również na okoliczność, iż cena samochodu w momencie zakupu powinna odpowiadać cenie rynkowej za tego typu pojazd. Po drugie żadne okoliczności nie mogą wskazywać na możliwość pochodzenia samochodu lub jakichkolwiek jego części z przestępstwa. Musisz wskazać, że dołożyłeś wszelkiej staranności przy zakupie samochodu co jest związane z tym, iż nie wiedziałeś, że samochód może pochodzić z czynu zabronionego, np. sprawdziłeś pojazd przez zakupem na Policji lub w internetowym generatorze numerów VIN.

 

Dobra wiara kupującego musi zachodzić w momencie zakupu pojazdu oraz trwać nieprzerwanie przez całe 3 (trzy) lata licząc od daty utraty, zagubienia lub kradzieży samochodu prawowitemu właścicielowi.

 

 

Upływ 3 (trzech) lat od utraty pojazdu przez prawowitego właściciela

 

Skutek w postaci nabycia własności pojazdu na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną do jego sprzedaży nastąpi dopiero z chwilą upływu 3 lat liczonych od dnia utraty, zagubienia lub kradzieży samochodu prawowitemu właścicielowi.

 

Nie chodzi tu więc o Twoje przekonanie co do legalności kupionego przez Ciebie pojazdu oraz o to aby przekonanie to trwało nieprzerwanie przez 3 lata od daty utraty auta przez jego prawowitego właściciela. Możesz znaleźć się w sytuacji, gdzie kupisz samochód od osoby nieuprawnionej do jego posiadania w chwili gdy upłynął już 2 letni czas od utraty pojazdu przez prawowitego właściciela. W tym wypadku dla spełnia przesłanki z art. 169 k.c. musisz posiadać pojazd w dobrej wierze jeszcze przez 1 rok, aby stać się jego właścicielem. Istotnym jest tutaj upływ 3 lat od dnia utraty, zagubienia lub kradzieży samochodu prawowitemu właścicielowi. Nie ma znaczenia ile osób i kto był w posiadaniu tego pojazdu przed Tobą, liczy się czas (3 letni termin) od czasu utraty przez prawowitego właściciela.

 

Jeżeli jednak w ciągu tych 3 lat wyjdzie na jaw okoliczność podważająca legalność pojazdu, przykładowo wyjdzie na jaw, iż auto jest przedmiotem przestępstwa kradzieży, (np. samochód zostanie zatrzymany przez Policję jako poszukiwany), wówczas dobra wiara upada i w świetle art. 169 k.c. nie nabędziesz własności tego samochodu.

Jeżeli zatem:

 • kupiłeś pojazd od osoby nie będącej jego prawowitym właścicielem,

 • kupiłeś pojazd w dobrej wierze, tzn. nic nie wskazywało na nielegalne pochodzenie pojazdu (byłeś przekonany, że kupiłeś pojazd od osoby uprawnionej do jej sprzedaży, a więc od jego właściciela - „dobra wiara kupującego”),

 • upłynęło 3 lata od jego utraty przez prawowitego właściciela,

- wówczas z chwilą upływu tych 3 (trzech) lat od utraty pojazdu przez prawowitego właściciela stajesz się jego nowym właścicielem.

 

W przypadku kiedy wszystkie z powyższych warunków są w Twojej sprawie spełnione, wówczas w przypadku kiedy po upływie 3 lat od utraty, zagubienia lub kradzieży samochodu prawowitemu właścicielowi, Policja lub Prokurator zatrzymuje Twój pojazd (np. okazuje się że nabyty przez Ciebie samochód jest kradziony), wtedy możesz wystąpić do właściwego organu, który zatrzymał Twój samochód z wnioskiem o zwrot dowodu rzeczowego. Występując z takim wnioskiem wskazujesz, iż jesteś jego właścicielem, gdyż wypełniłeś przesłanki z art. 169 § 2 k.c.

 

Wniosek o zwrot zatrzymanego jako dowód rzeczowy w sprawie pojazdu należy skierować do właściwej miejscowo i rzeczowo Prokuratury. Wskazać należy, iż postępowanie w sprawie zakupionego przez Ciebie kradzionego samochodu będzie prowadzić Policja, jednakże to zawsze Prokurator będzie nadzorował to postępowanie i zatwierdzał lub wydawał stosowne decyzje i postanowienia. Dlatego też pismo powinieneś skierować do Prokuratury, która prowadzi postępowanie w sprawie zakupionego przez Ciebie pojazdu. Można to ustalić między innymi z treści postanowienia o zatrzymaniu pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie. Pismo takie można wysłać pocztą (listem poleconym) na adres Prokuratury bądź złożyć osobiście na biurze podawczym Prokuratury. Jeżeli składasz pismo osobiście w siedzibie Prokuratury pamiętaj, aby oprócz oryginału pisma mieć ze sobą także kopie tego pisma. Składając oryginał pisma poproś o przybicie pieczątki tzw. prezentaty również na kopii, którą zachowujesz dla siebie. Jest to istotne aby mieć potwierdzenie złożenia tego pisma.

 

Do niniejszego wniosku należy załączyć kopie dokumentów, jeżeli nie oddałeś ich funkcjonariuszom Policji lub Prokuratorowi i jesteś w ich posiadaniu, np.: umowa sprzedaży, czy pismo potwierdzające okoliczności utraty pojazdu przez prawowitego właściciela, bądź też dokumenty potwierdzające, że sprawdzałeś pojazd przed zakupem np. na Policji, w bazie Krajowego Systemu Informacji Policji czy Systemie Informacyjnym Schengen.

 

Wniosek taki możesz złożyć, gdy uzyskasz informację o tym, iż zakupiony przez Ciebie samochód został utracony, zgubiony lub skradziony poprzedniemu właścicielowi, a Ty spełniasz wskazane powyżej przesłanki.

Do wniosku należy załączyć dokumenty, jeżeli jesteś w ich posiadaniu tj. umowa sprzedaży, pismo potwierdzające okoliczności utraty pojazdu przez prawowitego właściciela bądź też dokumenty potwierdzające, że sprawdzałeś pojazd przed zakupem np. na Policji czy w systemie sprawdzania pojazdów, itp.


 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Michał Stolarek


 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:
 


Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

 

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

 


- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659


Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego

 


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.Wniosek o zwrot pojazdu (samochodu) zatrzymanego przez Policję na podstawie art. 169 § 2 Kodeksu cywilnego można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]