WNIOSEK O DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE ZA WYKROCZENIE PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU Z ART. 87 § 1 K.W. Z ORZECZENIEM 6 MIESIĘCY ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

CENA: 400.00 PLN

W niniejszym artykule opiszę jak powinien wyglądać wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Wzór pisma procesowego Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


 
Na wstępie należy Wam się kilka podstawowych informacji na temat wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu .

Zgodnie z art.87 par. 1 k.w. "kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł." Z kolei zgodnie z art.87 par. 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia opisanego w par. 1 , a więc prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, Sad orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Okres, na jaki Sąd orzeka wobec kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po uzyciu alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdów został wskazany w art.29 par. 1 k.w. i wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

 
Stan po użyciu alkoholu w sprawie o wykroczenie z art.87 par. 1 k.w.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi. Prowadzenie samochodu przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 0,20 promila alkoholu we krwi) jest już wykroczeniem z art.87 par. 1 k.w.. Zwracam na to uwagę, gdyż w programach telewizyjnych i publikacjach zamieszczonych w Internecie możecie spotkać się z błędną informacją, zgodnie z którą stan po użyciu alkoholu ma miejsce wówczas, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,20 promila alkoholu we krwi. Jest to informacja niezgodna z aktualnym stanem prawnym.

Górna granica wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po uzyciu alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli odpowiednio 0,50 promila alkoholu we krwi. Przestepstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. ma miejsce wówczas, gdy zwartość alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 
Zakaz prowadzenia pojazdów za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Jak już wspomniałem, Sąd w wyroku skazującym za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu wymierza kierowcy - sprawcy tego wykroczenia, obok kary grzywny, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to niezwykle dotkliwy środek karny, zważywszy na fakt, że złamanie tego zakazu stanowi odrębne przestępstwo opisane w art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Okres, na jaki Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi o 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że Sąd może zakazać kierowcy, który popełnił wykroczenie z art.87 par. 1 k.w., prowadzenia samochodów na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. Sędzia dysponuje zatem dużą swobodą przy podejmowaniu decyzji, na jak długo odebrać prawo jazdy kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Rzecz jasna, najkorzystniejszym rozstrzygnięciem dla kierowcy obwinionego o to wykroczenie jast orzeczenie wobec niego najkrótszego okresu zakazu prowadzenia samochodów, czyli 6 miesięcy.

Okoliczności, jakie Sąd uwzględnia orzekając o długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu to:

 
 • stężenie alkoholu w organizmie kierowcy - ilość mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub ilość promili we krwi
 • rodzaj drogi, która poruszał się kierowca znajdujacy się pod wpływem alkoholu i panujące wówczas natężenie ruchu pojazdó i pieszych
 • motywacja, jaką kierował się kierowca podejmując decyzję o prowadzeniu samochodu pomimo spożytego wcześniej aljkoholu
 • sposób jazdy kierowcy przed zatrzymaniem do kontroli drogowej
 • dotychczasowy sposób życia kierowcy obwinionego o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, karalność za przestępstwa i wykroczenia drogowe, ilość punktów karnych. wykształcenie, stan rodzinny, wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, działalność charytatywna lub społeczna
 • działania podjęte przez kierowce po popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, by naprawić popełniony błąd
 • zachowanie kierowcy w trakcie postepowania wyjaśniającego przed Policją oraz w postępowaniu sądowym
 • konsekwencje, jakie grożą kierowcy i jego rodzinie w razie orzeczenia dłuższego niż 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów

Warto pamiętać, że zgodnie z art.39 par. 1 k.w. w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Sąd może wyjątkowo całkowicie odstapić od orzeczenia wobec kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Szerzej na ten temat możesz przeczytać w poprzednim artykule zatytułowanym Wniosek o dobrowolne poddanie sie karze za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z odstapieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Domyslam sie, że w głowach wielu moich czytelników może zrodzić się pytanie "to własciwie kiedy powinienem złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze i jednoczesne odstapienie przez Sąd od orzeczenia srodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a kiedy wnioskować o najkrótszy zakaz 6 miesięcy?"

To bardzo dobre pytanie, choć niełatwo na nie odpowiedzieć. Rzecz w tym, że każda sprawa o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest inna, każdą należy rozpatrywać indywidualnie.

Zdarzają się sprawy, gdy przewaga okoliczności łaagodzacych, takich jak: stężenie alkoholu w organizmie kierowcy minimalnie przekraczające próg 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (np. 0,12 mg/l), prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu na bardzo krótkim odcinku drogi (np. przejazd  w obrębie parkingu  z jednego miejsca na drugie), czy dramatyczne konsekwencje dla rodziny kierowcy wynikające z utraty prawa jazdy nawet na 6 miesięcy (np. koniecznośc dowożenia chorego członka rodziny na zabiegi związane z ciężką chorobą)  uzasadniają złożenie wniosku o odstapienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdarzają sie równiez sprawy, w których opisanych wyżej szczególnych okoliczności nie ma, albo towarzyszą im okoliczności obciążające, np. stężenie alkoholu zbliżone do górnej granicy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (np. 0,22 mg/l),

Jak widać każda sprawa jest inna, w każdej należy zdecydować, kierując się doświadczeniem i własnym wyczuciem, o co wnosić: o całkowite odstapienie od zakazu prowadzenia pojazdów, czy też o 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.


Termin złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par. 1 k.w. jest Policja.
Jeżeli sprawca wykroczenia podczas przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego nie przyjął kary zaproponowanej przez oskarżyciela publicznego, gdyż uważał że kara jest zbyt surowa, wówczas Policjant wysyła do Sądu zwykły wniosek o ukaranie.

Obwiniony wówczas może złożyć do Sądu Rejonowego w okręgu, którego zostało popełnione wykroczenie z art. 87 par 1 k.w. wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 73 k.p.w. Obwiniony może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze najpóźniej do chwili zakończenia jego przesłuchania na rozprawie głównej.

Wniosek złożony jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy, Sąd rozpoznaje na rozprawie.

Sąd może uwzględnić wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy:


 
 • okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionemu wykroczenia nie budzą wątpliwości,
 • cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości,
 • oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie nie sprzeciwi się wnioskowi, który został złożony przez obwinionego.
Wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze powinien zawierać:
 
 • wskazanie propozycji kary grzywny o jaką obwiniony wnosi,
 • wskazanie okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Uzasadnienie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. powinno zawierać następujące okoliczności:
 
 • stężenie alkoholu w organizmie kierującego: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, 
 
 • na jakiej drodze obwiniony prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu: czy była to droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu czy też podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych,
 
 • miejsce oraz pora prowadzenia przez obwinionego samochodu w stanie po użyciu alkoholu: czy było to w centrum miasta w godzinach szczytu czy też poza obszarem zabudowanym w porze nocnej, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome,
 
 • powód zatrzymania do kontroli przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy powodem zatrzymania przez Policję było popełnienie przez obwinionego wykroczenia drogowego np. brak zapiętych pasów,
 
 • jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 6 miesięcy np. prawo jazdy jest obwinionemu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, której obwiniony jest jedynym żywicielem,
 
 • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę obwinionego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej.
Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. nowy Świat 47 lok. 4
00-042 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]