WNIOSEK O DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE ZA WYKROCZENIE PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU Z ART. 87 § 1 K.W. Z ORZECZENIEM 6 MIESIĘCY ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

CENA: 200.00 PLN

W niniejszym artykule opiszę jak powinien wyglądać wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Wzór pisma procesowego Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


 
Na wstępie należy Wam się kilka podstawowych informacji na temat wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu .

Zgodnie z art.87 par. 1 k.w. "kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł." Z kolei zgodnie z art.87 par. 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia opisanego w par. 1 , a więc prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, Sad orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Okres, na jaki Sąd orzeka wobec kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po uzyciu alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdów został wskazany w art.29 par. 1 k.w. i wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

 
Stan po użyciu alkoholu w sprawie o wykroczenie z art.87 par. 1 k.w.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi. Prowadzenie samochodu przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 0,20 promila alkoholu we krwi) jest już wykroczeniem z art.87 par. 1 k.w.. Zwracam na to uwagę, gdyż w programach telewizyjnych i publikacjach zamieszczonych w Internecie możecie spotkać się z błędną informacją, zgodnie z którą stan po użyciu alkoholu ma miejsce wówczas, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,20 promila alkoholu we krwi. Jest to informacja niezgodna z aktualnym stanem prawnym.

Górna granica wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po uzyciu alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli odpowiednio 0,50 promila alkoholu we krwi. Przestepstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. ma miejsce wówczas, gdy zwartość alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 
Zakaz prowadzenia pojazdów za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w.

Jak już wspomniałem, Sąd w wyroku skazującym za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu wymierza kierowcy - sprawcy tego wykroczenia, obok kary grzywny, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to niezwykle dotkliwy środek karny, zważywszy na fakt, że złamanie tego zakazu stanowi odrębne przestępstwo opisane w art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Okres, na jaki Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi o 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że Sąd może zakazać kierowcy, który popełnił wykroczenie z art.87 par. 1 k.w., prowadzenia samochodów na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. Sędzia dysponuje zatem dużą swobodą przy podejmowaniu decyzji, na jak długo odebrać prawo jazdy kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Rzecz jasna, najkorzystniejszym rozstrzygnięciem dla kierowcy obwinionego o to wykroczenie jast orzeczenie wobec niego najkrótszego okresu zakazu prowadzenia samochodów, czyli 6 miesięcy.

Okoliczności, jakie Sąd uwzględnia orzekając o długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu to:

 
 • stężenie alkoholu w organizmie kierowcy - ilość mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub ilość promili we krwi
 • rodzaj drogi, która poruszał się kierowca znajdujacy się pod wpływem alkoholu i panujące wówczas natężenie ruchu pojazdó i pieszych
 • motywacja, jaką kierował się kierowca podejmując decyzję o prowadzeniu samochodu pomimo spożytego wcześniej aljkoholu
 • sposób jazdy kierowcy przed zatrzymaniem do kontroli drogowej
 • dotychczasowy sposób życia kierowcy obwinionego o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, karalność za przestępstwa i wykroczenia drogowe, ilość punktów karnych. wykształcenie, stan rodzinny, wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, działalność charytatywna lub społeczna
 • działania podjęte przez kierowce po popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, by naprawić popełniony błąd
 • zachowanie kierowcy w trakcie postepowania wyjaśniającego przed Policją oraz w postępowaniu sądowym
 • konsekwencje, jakie grożą kierowcy i jego rodzinie w razie orzeczenia dłuższego niż 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów

Warto pamiętać, że zgodnie z art.39 par. 1 k.w. w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Sąd może wyjątkowo całkowicie odstapić od orzeczenia wobec kierowcy - sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Szerzej na ten temat możesz przeczytać w poprzednim artykule zatytułowanym Wniosek o dobrowolne poddanie sie karze za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z odstapieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Domyslam sie, że w głowach wielu moich czytelników może zrodzić się pytanie "to własciwie kiedy powinienem złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze i jednoczesne odstapienie przez Sąd od orzeczenia srodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a kiedy wnioskować o najkrótszy zakaz 6 miesięcy?"

To bardzo dobre pytanie, choć niełatwo na nie odpowiedzieć. Rzecz w tym, że każda sprawa o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest inna, każdą należy rozpatrywać indywidualnie.

Zdarzają się sprawy, gdy przewaga okoliczności łaagodzacych, takich jak: stężenie alkoholu w organizmie kierowcy minimalnie przekraczające próg 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (np. 0,12 mg/l), prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu na bardzo krótkim odcinku drogi (np. przejazd  w obrębie parkingu  z jednego miejsca na drugie), czy dramatyczne konsekwencje dla rodziny kierowcy wynikające z utraty prawa jazdy nawet na 6 miesięcy (np. koniecznośc dowożenia chorego członka rodziny na zabiegi związane z ciężką chorobą)  uzasadniają złożenie wniosku o odstapienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdarzają sie równiez sprawy, w których opisanych wyżej szczególnych okoliczności nie ma, albo towarzyszą im okoliczności obciążające, np. stężenie alkoholu zbliżone do górnej granicy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (np. 0,22 mg/l),

Jak widać każda sprawa jest inna, w każdej należy zdecydować, kierując się doświadczeniem i własnym wyczuciem, o co wnosić: o całkowite odstapienie od zakazu prowadzenia pojazdów, czy też o 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.


Termin złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par. 1 k.w. jest Policja.
Jeżeli sprawca wykroczenia podczas przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego nie przyjął kary zaproponowanej przez oskarżyciela publicznego, gdyż uważał że kara jest zbyt surowa, wówczas Policjant wysyła do Sądu zwykły wniosek o ukaranie.

Obwiniony wówczas może złożyć do Sądu Rejonowego w okręgu, którego zostało popełnione wykroczenie z art. 87 par 1 k.w. wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 73 k.p.w. Obwiniony może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze najpóźniej do chwili zakończenia jego przesłuchania na rozprawie głównej.

Wniosek złożony jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy, Sąd rozpoznaje na rozprawie.

Sąd może uwzględnić wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy:


 
 • okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionemu wykroczenia nie budzą wątpliwości,
 • cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości,
 • oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie nie sprzeciwi się wnioskowi, który został złożony przez obwinionego.
Wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się karze powinien zawierać:
 
 • wskazanie propozycji kary grzywny o jaką obwiniony wnosi,
 • wskazanie okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Uzasadnienie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. powinno zawierać następujące okoliczności:
 
 • stężenie alkoholu w organizmie kierującego: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, 
 
 • na jakiej drodze obwiniony prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu: czy była to droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu czy też podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych,
 
 • miejsce oraz pora prowadzenia przez obwinionego samochodu w stanie po użyciu alkoholu: czy było to w centrum miasta w godzinach szczytu czy też poza obszarem zabudowanym w porze nocnej, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znikome,
 
 • powód zatrzymania do kontroli przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy powodem zatrzymania przez Policję było popełnienie przez obwinionego wykroczenia drogowego np. brak zapiętych pasów,
 
 • jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 6 miesięcy np. prawo jazdy jest obwinionemu niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, której obwiniony jest jedynym żywicielem,
 
 • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę obwinionego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej.
Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE
Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2018-07-30
  Mariusz pisze:

  Dzien dobry! Czy wniosek o dobrowolne poddanie sie karze mozna zlozyc juz na policji, by razem z wnioskiem o ukaranie wyslano dokumenty do sądu? Czy niezbędna jest jednak sygnatura akt? Przypuszczam, ze policja zaproponuje mi kare grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdow. Grzywne zaplace. Jednak na zakaz prowadzenia pojazdow nie befe sie mogl zgodzic. Stad moje rozwiazanie z dobrowolnym poddaniem sie karze. Jaka kwote grzywny zaproponowac przy zarobkach w wysokosci 2100 zl netto? Oczywiscie mam mase argumentow przemawiajacych za nie odebraniem mi prawa jazdy.

  + Odpowiedz
  • 2018-07-30
   Adwokat Agnieszka Rzeszut pisze:

   Dzień dobry, jak najbardziej może Pan złożyć już na przesłuchaniu na Policji wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Policjant wówczas powinien Pana wniosek dołączyć do akt sprawy. 

   + Odpowiedz
 2. 2017-06-18
  Kora pisze:

  Dzień dobry, przed kilkoma dniami funkcjonariusze zatrzymali mnie na polnej drodze, niedaleko domu ( jechałem do lasu oddalonego ok. 1 km). Dzień wcześniej wieczorem wypiłem dwa drinki. Czułem się świetnie, nie podejrzewałem, że mam w sobie jakieś promile. Alkomat przy pierwszym badaniu wykazał 0, 18 , po 15 minutach 0,16. Jest to droga mało uczęszczana, nie byłem zagrożeniem dla innych, było to rutynowe badanie, nie popełniłem żadnego wykroczenia. Wcześniej nigdy nie byłem karany, przez ponad 30 lat od uzyskania prawa jazdy, zarobiłem 4 pkt. karne za dwukrotne przekroczenie prędkości. Zdarzyło mi się to pierwszy raz. Proszę mi napisać co robić, za tydzień mam przesłuchanie na posterunku. Bardzo proszę o radę.Samochód jest mi potrzebny, trochę chorujemy, częste wyjazdy do specjalistów. Czy mogę zaproponować na posterunku dobrowolne poddanie się karze i zaproponować maksymalną karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy mam w ogóle jakąś szansę.

  + Odpowiedz
  • 2017-06-26
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   najlepszym dla Pana rozwiązaniem będzie złożenie na posterunku policji wniosku o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z jednoczesnym odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że funkcjonariusz policji nie zgodzi się na odstąpienie od zakazu ale za to są szanse, że Sąd przychyli się Pana wniosku. Dlatego tak ważne jest aby wniosek był już w aktach i jak te trafią do Sędziego to od razu się z tym zapozna jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego.

   + Odpowiedz
 3. 2016-01-27
  aga pisze:

  Dziękuję bardzo za ten wzór i dokładny opis, pomogło mi to zrozumieć kilka ważnych elementów.

  + Odpowiedz
 4. 2015-12-14
  Paweł_S pisze:

  Dzień dobry, piszę bo 01-12-2015 r. podczas rutynowej kontroli (trzeźwy poranek) wydmuchałem za pierwszym razem 0,16 mg/l, po 15min 0,12 mg/l, a po kolejnych 15min 0,1 mg/l. Poddałem się dobrowolnie karze na komisarjacie i dostałem wyrok 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów i 500zł mandatu. Nie wiem czy teraz mogę jeszcze odstąpić od tej decyzji? Mam na utrzymaniu dwójkę dzieci, żona nie pracuje i bez prawa jazdy nie mam możliwości utrzymania rodziny. Czy jest na to jeszcze jakiś sposób.

  + Odpowiedz
  • 2015-12-22
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, oczywiście może Pan cofnąc swoją zgodę na karę uzgodnioną podczas przesłuchania na Policji. Cofnięcie zgody może Pan wysłac do Policji lub do Sądu, jeżeli do Sądu wpłynął akta Pana sprawy i sprawa zostanie zarejestrowana pod aygn. akt W.
   W sytuacji gdyby Sąd wydał wyrok nakazowy, a nie będzie Pan zgadzał się z jego treścią, to może Pan w ciągu 7 dni od jego otrzymania złozyc sprzeciw od wyroku nakazowego. Do sprzeciwu może Pan załączyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 5. 2015-08-28
  Damian Mołolepszy pisze:

  Świętnie i do dobrze wytłumaczony tekst publikacji, dzięki Panu zrozumiałem jak postępować w tego typu sprawach, Dziękuję.

  + Odpowiedz
 6. 2015-08-18
  Darek pisze:

  dzisiaj o 19.00zatrzymano mnie za predkosc historia ot taka sobie jezdze prawdiło w sensie ze nie ma pkt i mandatów o 17-00 wypiłem piwo wykazałao mi 0.10 czyli nasze polskie 0.2 po 15min 0.07mg po nastepnych 15 0.05mg policjanci mili uprzejmi czego moge sie spodziewac

  + Odpowiedz
  • 2015-08-28
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   w związku z zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu może Panu grozić kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3. Natomiast Pana najwyższy wynik czyli 0,10 mg/l nie daje podstaw do tego, że popełenił Pan wykroczenie z art. 87 par. 1 k.w., ponieważ każdy alkomat obarczony jest niepewnością pomiarową. Oznacza to, że każdy wynik, który pokazuje alkomat nie jest w 100% dokładnym wynikiem. Niepewność pomiarowa przy większości alkomatów używanych przez funkcjonariuszy Policji wynosi 0,01 mg/l, co jest potwierdzone w świadectwie wzorcowania alkomatu, którym był Pan badany. W związku z tym w Pana organizmie mogło być 0,11 mg/l, 0,10 mg/l lub 0,09 mg/l. Żadnymi środkami dowodowymi nie można dokładnie stwierdzić, ile tego alkoholu było i wtym stanie rzeczy wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na Pana korzyść czyli, że miał Pan w organizmie 0,09 mg/l.

   W związku z powyższym musi Pan złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu budowy maszyn w tym analizatorów wydechu aby ocenił jaka niepewność pomiarowa była w Pana sytuacji. Jeżeli potwierdzi niepewność pomiarową, wówczas powinien Pan być uniewinniony od zarzucanego czynu.

   + Odpowiedz
 7. 2015-07-31
  piotr435@interia.eu pisze:

  Chciałbym się dowiedzieć w jakim czasie mogę złożyc wniosek o podanie sie dobrowolnie karze w odst za wykroczenie miałem 0.17 w wydychanym powietrzu a po 15 minutach 0.15 podałem się na moje żądanie na pobranie krwi na obecność alkoholu ,czy otrzymam wyniki z tych badań i jaki jest przypuszczalny koszt takich badań.

  + Odpowiedz
  • 2015-08-03
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie Pana przesłuchania na pierwszej rozprawie głównej.
   Jednakże wniosek o dobrowolne poddanie się karze może Pan złożyć już na przesłuchaniu na Policji, po zakończenu Pana przesłuchania. Wówczas Policjant dołączy do akt sprawy złożony przez Pana wniosek. Jeżeli nie złoży Pan wnioski na przesłuchaniu, to wniosek o dobrowolne poddanie się karze może Pan złożyć bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowana pod sygnaturą akt W. 
   Wniosek najlepiej jest złożyć najpóźniej tydzień przed terminem rozprawy, aby Sedzia mógł zapoznać się z argumentacją przedtawioną przez Pana.

   Jeżeli zostało u Pana przeprowadzone bdania krwi, to koszy sporządzenia opinii wynosi ok. 200-300 zł. Są to koszty postępowania, którymi Sąd Pana obciązy w wyroku.

   + Odpowiedz
 8. 2015-07-20
  Kaśka pisze:

  Witam, W ostatnią sobotę, rano policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli. Po badaniu alkomatem zawartość alkoholu wykazała 0,12 mg/l a poźniej 0,11 mg/l. Dodam, ze w pierwszych probach alkomat nie mogl dokonac pomiaru najprawdopodobniej był zepsuty. Dopiero policja z następnego radiowozu dokonała pomiaru alkoholu we krwi. Czy jest szansa, aby zachował prawo jazdy, poniewaz jest mi niezbedne do dojadu do pracy. Co musze w takiej sytuacji zrobić?

  + Odpowiedz
  • 2015-07-20
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, jeżeli nie chce Pan przyjmować propozycji Policjanta – jako oskarżyciela publicznego, ma Pan dwie możliwości:

   1. może Pani złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na krę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 par 1 k.w., w którym to wniosku należy opisać wszystkie okoliczności popełnionego wykroczenia tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych wówczas panowało, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości i jakie konsekwencje dla Pani i Pani rodziny spowoduje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy.

   2. może Pani również zakwestionować wysokość pomiaru powołując się na niepewność pomiaru. Co prawda na świadectwie wzorcowania przeważanie jest wskazana niepewność pomiaru wynosząca 0,01 mg/l., jednakże może Pani złożyć do Sądu wniosek o dopuszczenie dowodu w postaci opinii biegłego z zakresu budowy maszyn, na okoliczność niepewności pomiaru alkomatu, którym została Pani zbadana, gdyż coraz częściej biegli powoływani do tego typu spraw wydają opinie, w których wskazują, że niepewność pomiaru alkomatu może wynosić nawet 0,03 mg/l. Gdyby w Pani sprawie Sąd dopuścił taki dowód i biegły wydałby opinię, w której wskazałby, że niepewność pomiaru jest wyższa niż 0,01 mg/l, to Sąd na takiej podstawie mógłby uniewinnić Panią od zarzucanego Pani wykroczenia z art. 87 par 1 k.w. Jednakże złożenie wniosku dowodowego spowoduje, że Sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, co znacznie wydłuży rozpoznanie przez Sąd sprawy.

   + Odpowiedz
 9. 2015-06-12
  Przemek pisze:

  Witam.W 2010 roku prowadziłem auto pod wpływem alkoholu.Zabrano mi prawo jazdy na okres 3 lat, także kara (wyrok w zawieszeniu na 3lata) skończyła się w 2013 roku.Prawa jazdy ponownie nie wyrobiłem. Wczoraj prowadziłem samochód bez uprawnień i zatrzymano mnie przez policję do kontroli. Czy grożą mi jakieś konsekwencje prawne typu niemożliwość wyrobienia prawa jazdy dożywotnio lub też kara więzienia?

  + Odpowiedz
  • 2015-06-29
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam,

   z opisu można domniemywać, iż popełnił Pan nowe przestępstwo z art. 180a k.k.czyli jazda samochodem mimo cofniętych uprawnień. Dokładnie ten art. brzmi. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

   W tym miejscu należy się dowiedzieć czy Starosta cofnął prawomocnie wobec Pana uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli takiej decyzji nie było, wówczas nie powinien Pan odpowiadać za w/w przestępstwo, ponieważ nie było decyzji administracyjnej, która jest znamieniem przedmiotowego przestępstwa. Ustawodawca wprost przewidział, że osoba będzie odpowiadała karnie tylko w przypadku jazdy samochodem mimo decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Jeżeli takiej decyzji uprawniony organ nie wydał, wówczas nie popełnia Pan przestępstwa, a jedynie wykroczenie jazdy bez uprawnień.

   Odpowiadając na Pana pytanie, czy może to skutkować przedłużeniem zakazu lub wydłużeniem okresu co do odbioru dokumentu prawa jazdy, to takiego ryzyka nie ma, ponieważ nie wynika to z przepisów. Niemniej jednak za wykroczenie jazdy bez uprawnień Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 10. 2015-05-23
  Michał pisze:

  Witam. Dnia 09.03.2015 o godz. 21:30 podczas powrotu do domu, zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej, na drodze gminnej o zerowym ruchu i poddany badaniu na stan trzeźwości. Dzień wcześniej, z okazji dnia kobiet byłem ze swoja dziewczyna na imprezie. Spożywanie alkoholu zakończyłem ok. 1 w nocy dnia 08.03.2015 i było tego ok 0,5l wodki. Od zakończenia spożywania alkoholu do badania minęło ok. 20. Pierwsze badanie alkomatem bezdotykowym wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Było todla mnie olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ czułem się całkowicie trzeźwy. Po przewiezieniu na komisariat pierwsza próba wykazała 0,20mg/l, drugie badanie przeprowadzone po 1 min wykazalo 0,21mg/l. Trzecie badanie zostało przeprowadzone po 15 min wykazało 0,14mg/l lecz nie zostało uwzględnione w protokole. Byłem całkowicie nieświadomy, że po tak długim badanie da wynik pozytywny. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane. Po 4 dniach zostałem wezwany na komisariat w celu przesłuchania, na którym zostało mi zaproponowane 1000zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 6 miesięcy. Jako, że mieszkam na stałe za granica, a prawo jazdy jest mi niezbędne do dojazdu do miejsca pracy ( ok.50km dziennie), nie poszedłem na ugodę. Dodam również, że 2 dni przed zatrzymaniem zdałem egzamin na kategorie C, a po powrocie z kraju miałem podjąć prace jako kierowca. Napisałem do sadu pismo o odstąpienie od zakazu kierowanie pojazdami mechanicznymi. W dniu 31.04.2015 odbyła się rozprawa, na której zostało mi zasądzony rok zakazu prowadzenia pojazdów, na wszystkie kategorie oraz 1000zł grzywny. W dniu 18.05.2015 zostało wysłane do mnie postanowienie sadu, którego jeszcze nie odebrałem z racji tego, iż przebywam za granica, a w Polsce będę dopiero 28.05. Proszę o podpowiedź jakie kroki teraz mogę podjąć? Wnieść sprzeciw od wyroku sądu i wnioskować o zasądzenie najniższego okresu pozbawienia prawa jazdy z karą grzywny? Z góry dziękuje za odpowiedz.

  + Odpowiedz
  • 2015-05-26
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, z Pana opisu wynika, że w sprawie został wydany wyrok nakazowy na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli nie zgadza się Pan z treścią wyroku, to powinien Pan w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku złożyć sprzeciw. Wówczas wyrok nakazowy traci moc, a sprawa zostanie przekazana do referatu innego Sędziego. Następnie powinien Pan złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

   + Odpowiedz
 11. 2015-03-16
  Piotr pisze:

  Dzień dobry! Piszę w sprawie zatrzymania mnie przez policję. To była rutynowa kontrola, po badaniu alkomatem wykazało mi 0,10, następnie 0,11 i ostatnie badanie 0,10. Jestem osobą niekaralną, jechałem zgodnie z przepisami wieczorem około godz 18.00 na drodze o małym natężeniu ruchu. Na koncie nie mam żadnych punktów karnych, obecnie jestem na kuroniówce, ale w maju idę do pracy (jestem pracownikiem sezonowym) i tylko ja utrzymuję rodzinę. Byłem już na posterunku i złożyłem zeznania, jkednak chciałbym się starać o warunkowe umorzenie kary na prowadzenie pojazdów (6ms) w zamian zapłaciłbym wiekszą grzywnę. Tu pytanie-jakie pismo musze wystosować? Czy dobrze trafiłem na Pana stronę? Proszę o szybką odpowiedź.

  + Odpowiedz
  • 2015-03-17
   Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, jeżeli Pana najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to popełnił Pan wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 k.w. W prawie wykorczeń nie występuje instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.
   Jednakże ma Pan szansę na zwrot dokumnetu prawa jazdy i umorzenie prowadzonej przeciwko Panu sprawie, powołując się na niepewność pomiaru alkomatu, która zazwyczaj wynois 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli otrzymał już Pan z Sądu postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to w ciągu 7 dni od odebrania postanowienia, może Pan złożyć zażalenie na to postanowienie. Więcej na ten temat znajdzie Pan w artykule Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Jeżeli jednak w Pana sprawie Sąd nie wydał jeszcze postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, a wniosek z Policji został już wysłany do Sądu, wówczas może Pan złożyć do Sądu stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o zatrzymaniu prawa jazdy. 

   + Odpowiedz
 12. 2014-12-08
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drogi czytelniku, będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś. Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.

  + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Apelacja od wyroku za jazdę po alkoholu - wzór
 2. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 3. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 4. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 6. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 7. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 8. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.
 9. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 10. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 11. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 12. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 13. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 14. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 15. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 16. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 19. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 20. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 21. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 22. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 24. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 25. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 26. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 27. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 28. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 29. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 30. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 31. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 33. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 34. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 35. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 37. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 38. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów
 39. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]