ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ZNĘCANIA SIĘ Z ART. 207 § 1 K.K. Z WNIOSKAMI DOWODOWYMI WZÓR

CENA: 100.00 PLN


Wzór pisma procesowego Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 

 

Celem niniejszego artykułu jest opisanie:

 

 • na czym polega przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 k.k.

 • jakie przesłanki wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k.

 • gdzie i w jakiej formie należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa?

 • jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa?

 

 

Zgodnie z art. 207 § 1 kk Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Ochroną na podstawie art. 207 § 1 kk ustawodawca obejmuje:

 

 • osoby najbliższe wobec sprawcy, poprzez które w myśl art. 115 kk należy rozumieć: małżonka, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (np. brat żony, siostra męża, rodzice małżonka), osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;

 • osoby nieporadne, czyli te, które ze względu na swój stan fizyczny lub psychiczny – np. podeszły wiek, ciężką chorobę, kalectwo lub upośledzenie umysłowe – nie są w stanie decydować o swoim losie, czy też przeciwstawić się znęcaniu;

 • małoletnich - osoby, które nie ukończyły 18 lat, (nawet gdy nie należą do kręgu osób najbliższych);

 • osoby pozostające wobec sprawcy w stałym lub przemijającym stosunku zależności.

 

Fizyczne znęcanie się nad kimś, polega na zadawaniu cierpień ciału tej osoby w różny sposób. Zachowania tego typu w przeważającej części przypadków sprowadzają się do bicia, kopania, szarpania, duszenia, gryzienia, przypalania, rzucania osobą o ścianę lub podłogę, szarpania za włosy, wykręcania rąk, wiązania rąk lub nóg, przymuszania do wykonywania upokarzających czynności, opluwania, wyrzucania z domu lub niewpuszczaniu do domu w zimie, przetrzymywania w pomieszczeniach zamkniętych, głodzenia.

 

Natomiast znęcanie psychiczne polega na zadawaniu cierpień moralnych oraz psychicznych psychice ofiary, przykładowo przez obrażanie tej osoby, poniżanie, wyszydzanie (naśmiewanie), straszenie, emocjonalne odrzucanie, niewpuszczanie do domu, odmawianie zaspokajania podstawowych potrzeb.

 

Przestępstwo znęcania się może być popełnione przez:

 • działanie (np. bicie, znieważanie, groźby, zniszczenie mienia)

 

lub

 

 • zaniechanie (np. dręczenie głodem dziecka, osoby starszej lub schorowanej, niewpuszczanie do domu zimą, nieogrzewanie zimnego mieszkania).

 

Jak już zostało wspomniane, znęcanie może być popełnione zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Jednakże w przypadku gdy znęcanie przybiera postać zaniechania, może być przypisane jedynie sprawcy, który ma obowiązek podejmowania w stosunku do ofiary określonych czynności. Wprost o tym mówi wyrok SN z 19 października 1961 r., V K 486/61 (OSN 1962, nr III, poz. 42).

 

Poprzez ustawowe pojęcie „znęca się" należy rozumieć działanie albo zaniechanie sprawcy polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub poważnych cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednokrotnym, lecz intensywnym i rozciągniętym w pewnym okresie czasu – takie stanowisko odnajdziemy w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r., II AKa 388/12 (Lex nr 1129381).

 

W większości przypadków znęcanie się charakteryzuje się intensywnym i częstotliwym działaniem, na które składa się wiele czynów tego samego typu. Możemy natomiast wyróżnić wyjątek w którym za „znęcanie się” uznajemy postępowanie, które wprawdzie ogranicza się do jednego zdarzenia (czynu) o określonym miejscu i czasie, lecz cechuje się wysokim natężeniem zadawanych cierpień fizycznych i psychicznych (np. odcięcie dopływu prądu, które jest czynem jednorazowym, ale jego skutki są odczuwalne w znacznie dłuższym przedziale czasu).

 

Aby można było mówić o znęcaniu się, niezbędne jest istnienie przewagi sprawcy nad ofiarą. Przewagi tej nie należy pojmować jedynie w znaczeniu przewagi fizycznej – możemy także wyróżnić przewagę o charakterze psychicznym czy ekonomicznym. Znęcanie się jest niezależne od tego, czy pokrzywdzony, nad którym sprawca znęca się, sprzeciwia się mu i próbuje się bronić, czy też nie. Stosowane przez taką osobę środki obronne należy uznać za usprawiedliwione, ponieważ są podejmowane w obronie przed bezpośrednim, bezprawnym zamachem na jej dobro. Nie można więc uznać, że obrona osoby, nad którą sprawca się znęca, odbiera jego działaniu cechy przestępstwa.

 

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć zawiadomienie?

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa możesz złożyć w dwojaki sposób:

 

 • ustnie – udając się do najbliższej jednostki Policji - zawiadomienie zostanie odebrane od Ciebie w formie ustnej do protokołu (z reguły na specjalnie przeznaczonym do tego formularzu), od razu zostaniesz przesłuchany w charakterze świadka. Policjant po odebraniu do Ciebie zawiadomienia odczyta Ci jego treść, nie podpisuj go jeżeli nie będzie zgodna z tym co powiedziałeś.

 • pisemnie – składając w jednostce Policji lub w biurze podawczym Prokuratury (właściwej miejscowo ze względu na miejsce popełnienia czynu – w okręgu której popełniono czyn) pismo zawierające zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Treść zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Takie zawiadomienie powinno zawierać w szczególności:

 1. miejsce i datę sporządzenia pisma

 2. jednostkę do której jest kierowane pismo (Prokuratura Rejonowa w………. adres – właściwa będzie Prokuratura w okręgu której zostało popełnione przestępstwo)

 3. osoby pokrzywdzone (imiona i nazwiska ze wskazaniem adresów ewentualnie jeżeli to możliwe nr tel.)

 4. osobę której dotyczy zawiadomienie – będącą sprawcą znęcania się ( imię nazwisko adres)

 5. opis czynu zarzucanemu osobie podejrzanej – (m.in. wskazanie miejsca i okresu trwania przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k., a także na czym polegało zachowanie sprawcy, wymienienie osób pokrzywdzonych)

 6. w zawiadomieniu można zawrzeć wnioski dowodowe (np. o przesłuchanie wskazanej osoby w charakterze świadka)

 7. uzasadnienie – zawierające dokładny opis stanu faktycznego, wymienienie osób pokrzywdzonych, kto jest sprawcą, jakich zachowań dotyczy, w jakim okresie czasu, podanie miejsca popełnienia przestępstwa.

 8. podpis osoby zawiadamiającej.

 

Wnioski dowodowe

 

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możemy wnioskować o przeprowadzenie dowodów:

 1. dowód z przesłuchania świadka

Należy wskazać niezbędne informacje dotyczące świadka, który ma zostać przesłuchany, tj.:

 • imię i nazwisko świadka

 • adres zamieszkania świadka (na ten adres zostanie wysłane wezwanie do stawiennictwa)

 • nr telefonu do świadka (umożliwi to wcześniejsze przesłuchanie świadka oraz ułatwi Policji kontakt z nim)

 • okoliczność, na jaką powołujemy świadka, a więc to co świadek może potwierdzić w swoich zeznaniach

 1. dowód z dokumentu z obdukcji lekarskiej

 2. listy, sms-y, e-maile zawierające wyzwiska, groźby, wulgarne zwroty pod adresem ofiary

 3. nagrania wyzwisk, gróźb i innych agresywnych zachowań sprawcy przemocy domowej

 

Wszystkie wnioski dowodowe należy zamieścić bezpośrednio po treści zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (na początku pisma) jednak przed uzasadnieniem.

 

Co ważne, wnioski dowodowe można zgłosić również ustnie do protokołu zawiadomienia, warto jednak wcześniej spisać sobie dane dotyczące tych wniosków (np. dane świadków, nazwy plików z nagraniami) oraz na jaką okoliczność będziemy je powoływali.

 

W przypadku wydania przez Prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające oraz przeprowadzone dowody mające na celu wyjaśnienie okoliczności popełnia przestępstwa. Pamiętaj, że w razie wydania przez Prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje Ci zażalenie do Sądu Rejonowego (właściwego miejscowo ze względu na miejsce popełnienia czynu) za pośrednictwem Prokuratury w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego postanowienia lub od dnia jego ogłoszenia.

 

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i apl. adw. Mariusz Stańczak

 

 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:
 


Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

 

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

 


- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659


Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


 


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

TAGI:
zawiadomienie o przestępstwie wzór,
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]