STANOWISKO PROCESOWE W PRZEDMIOCIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ PODEJRZANEGO PODCZAS ZATRZYMANIA PRZED FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

CENA: 200.00 PLN

Wzór pisma procesowego Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIECelem niniejszego artykułu jest opisane jaką wartość dowodową w procesie karnym ma oświadczenie złożone przed funkcjonariuszami Policji przez osobę zatrzymaną w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, złożone w toku rozpytania przez Policjantów oraz jaką wartość dowodową w toczącym się postępowaniu mają zeznania Policjantów, dotyczących rozpytania osoby zatrzymanej.

W praktyce często spotyka się z czynnością rozpytania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez funkcjonariuszy Policji. Zdarza się, że przed przystąpieniem do rozpytania Policjant nie pouczy Cię o prawie do odmowy składania wyjaśnień, jak również o prawie do odmowy udzielania odpowiedzi na pytania.

Po przeprowadzeniu czynności rozpytania Policjant utrwala ją w postaci notatki urzędowej. To właśnie notatka urzędowa z rozpytania osoby podejrzewanej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu znajduje się najczęściej na pierwszej stronie akt sprawy karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Powstaje zatem pytanie:

 
 • jaką wartość dowodową ma Twoje oświadczenie, które składasz jako osoba podejrzewana  o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, złożone w toku rozpytania Cię przez Policjanta, a następnie  utrwalone w postaci notatki urzędowej?
 
 • jaką wartość dowodową mają zeznania Policjanta złożone na okoliczność Twojego oświadczenia, które jako osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości złożyłeś w toku rozpytania?

gdy już po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa i pouczeniu o Twoich prawach nie przyznałeś się do popełnienia zarzucanego Ci czynu.

Odpowiedź na te pytania ma kluczowe znaczenie w sprawie karnej o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w których stałeś się osobą podejrzaną (oskarżoną), a nie zostałeś złapany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

Jedną z zasad procesu karnego wyrażoną art. 174 kodeksu postępowania karnego jest zakaz zastępowania wyjaśnień podejrzanego (oskarżonego) lub zeznań świadka treścią pism, zapisków i notatek urzędowych. 

W ten właśnie sposób ustawodawca ograniczył możliwość dokonywania przez funkcjonariuszy organów ścigania (tj. Policji, Straży Granicznej czy Prokuratury) niekorzystnych dla podejrzanego (oskarżonego) ustaleń faktycznych wskazujących na popełnienie przez niego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości na podstawie notatek urzędowych sporządzonych w oparciu o rozpytanie podejrzanego (oskarżonego) lub świadka zdarzenia.

Artykuł 174 k.p.k. należy interpretować w powiązaniu z przepisami:

 
 • art.175 par. 1 k.p.k., zgodnie z którym podejrzany (oskarżony) ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania, o czym powinien zostać pouczony,
 
 • art. 170 par.1 pkt 1 k.p.k., zgodnie z którym Sąd oddala wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, a więc np. sprzeczne z zakazem dowodowym wyrażonym w art.174 k.p.k. albo z art.175 par. 1 k.p.k.

Takie stanowisko jest poparte orzecznictwem Sądu Najwyższego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 stycznia 1981 r. w sprawie o sygn. akt II KR 404/80 "notatka urzędowa nie może podważać treści zawartych w protokole wyjaśnień, jak również organ procesowy nie może w sytuacji zaistnienia rozbieżności co do tych samych okoliczności zawartych w notatce oraz protokole uznać za zaistniałe okoliczności wskazanych w notatce, gdy nie potwierdza tego protokół." Wynika z tego, że to co powiesz podczas rozmowy z Policjantem po zatrzymaniu może być wykorzystane jedynie w celu potwierdzenia lub uzupełnienia wypowiedzi składanych podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa, które zostanie wyznaczone na Komisariacie Policji i będzie udokumentowane protokołem.

Jak słusznie wskazał SN: "Wszelkiego rodzaju pisma i zapiski, mające zastąpić zeznania świadka lub wyjaśnienia podejrzanego, złożone poza rozprawą nie w formie protokołu i bez gwarancji swobodnej wypowiedzi oraz możliwości wyjaśnienia sprzeczności, nie mają waloru dowodowego i nie mogą zastępować dowodu z wyjaśnień podejrzanego albo dowodu z zeznań świadka" (wyr. SN z 21.9.1972 r., IV KR 128/72, OSNK 1973, Nr 7-8, poz. 99). Stanowisko to zostało podkreślone także w innych judykatach, poprzez stwierdzenie, że notatki urzędowe z przeprowadzonej rozmowy z określoną osobą, którą należało przesłuchać np. w charakterze świadka, nie są wystarczającym dokumentem procesowym dla prawnie przewidzianych czynności śledczych z określonymi skutkami prawnymi i dowodowymi w sprawie wobec osoby składającej np. zeznanie (wyr. SN z 29.12.1981 r., I KR 296/81, OSNPG 1982, Nr 5, poz. 71 z aprobującymi uwagami F. Prusaka, Przegląd, NP 1983, Nr 9-10, s. 173). Z kolei w postanowieniu z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie V K 183/2006 Sąd Najwyższy wskazał, że "dowód z zeznań funkcjonariusza Policji przeprowadzony na okoliczność wypowiedzi osoby rozpytywanej nie może zastąpić dowodu z wyjaśnień oskarżonego".

Przenosząc powyższe rozważania Sądu Najwyższego na grunt sytuacji, w której możesz się znaleźć, należałoby posłużyć się następującym przykładem:

W dniu 10.02.2014r. w Warszawie  patrol Policji z KRP Warszawa Wilanów udał się na ul. Klarysewską 18 w Warszawie w związku ze zgłoszeniem uszkodzenia latarni ulicznej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji potwierdzili fakt uszkodzenia słupa latarni przez nieustalony samochód. W odległości 300 metrów od miejsca zdarzenia Policjanci ujawnili uszkodzony samochód. Stałeś przy nim, więc Policjanci dokonali rozpytania Cię w celu ustalenia, czy prowadziłeś samochód i uderzyłeś w latarnię. Przyznałeś się w trakcie tej rozmowy, że to Ty kierowałeś samochodem. W trakcie czynności rozpytania Policjanci poczuli od Ciebie woń alkoholu, w związku z czym zapytali, kiedy spożywałeś alkohol. Oświadczyłeś, że spożyłeś 3 piwa na pół godziny przed uderzeniem samochodem w latarnię. Wobec odmowy poddania się badaniu alkomatem zostałeś przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od Ciebie krew do analizy. Wynik badania krwi: 1,28 promila. Na tej podstawie zostałeś oskarżony o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Podkreślić należy, że jedynym dowodem potwierdzającym prowadzenie przez Ciebie samochodu jest oświadczenie, które złożyłeś w trakcie rozpytania przez Policjantów.

Oświadczenie to zostało utrwalone w dwojaki sposób:

 
 • w postaci notatki urzędowej sporządzonej przez funkcjonariuszy Policji z rozpytania Cię,
 
 • w postaci protokołu przesłuchania w charakterze świadków Policjantów, którzy dokonali rozpytania Cię - na okoliczność przyznania się przez Ciebie w trakcie rozpytania do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa zostałeś przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznałeś się do zarzucanego Ci czynu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i odmówiłeś składania wyjaśnień. Przesłuchanie Twojej osoby zostało utrwalone w formie protokołu.

W takiej sytuacji:

 
 • ani notatka urzędowa z rozpytania Cię przez Funkcjonariuszy Policji,
 
 • ani zeznania Policjantów na okoliczność tego, co powiedziałeś Policjantom w trakcie rozpytania

nie mogą  posłużyć do ustalenia tego, że kierowałeś samochodem po uprzednim spożyciu alkoholu.

Może się zatem okazać, że w aktach sprawy karnej przeciwko Tobie nie ma żadnego dowodu potwierdzającego fakt prowadzenia przez Ciebie samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc fakt popełnienia przez Ciebie zarzucanego Ci przestępstwa.


Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisam procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIEProcedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4
00-042 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego w podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]