JAK NAPISAĆ POZEW O ROZWÓD WZÓR, Z WYŁĄCZNEJ WINY MAŁŻONKA Z POWODU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW?

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Pozew o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, znajduje się pod artykułem.


Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

Tematem niniejszego artykułu jest omówienie kolejnych elementów pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka, w przypadku uzależnienia od alkoholu bądź też narkotyków. Poniżej udzielone wskazówki dotyczą jedynie sytuacji, kiedy małżeństwo jest bezdzietne bądź też ich dzieci są pełnoletnie.

 

W poniższym artykule zostanie omówiony:

 

 • wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy Pozwanego;

 • wniosek o orzeczenie alimentów na Twoją rzecz wraz z zabezpieczeniem tychże alimentów;

 • wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz wniosek o eksmisję Pozwanego ze wspólnego mieszkania.

Pamiętaj, że wszystkie dane z podanych niżej przykładów tj. imiona, nazwisko, daty, adresy, sygnatury akt nie są prawdziwe i podczas pisania własnego pozwu o rozwód musisz wpisać odpowiednio swoje, prawdziwe dane.

 

1. Nagłówek pisma

 

a) Data i miejsce sporządzenia pozwu

 

Pisząc pozew o rozwód zacznij od napisania daty i miejsca napisania pozwu – w prawym górnym rogu.

 

Przykład:

 

 • Warszawa, dnia 17 listopada 2015 roku

 

b) Wskazanie właściwego Sądu

 

Następnym krokiem jest oznaczenie Sądu do którego składasz pozew o rozwód oraz właściwego wydziału. Pozew o rozwód musisz skierować do właściwego sądu. Rzeczowo właściwym sądem w sprawie o rozwód jest zawsze sąd okręgowy.

 

Jeżeli chodzi o właściwość miejscową właściwy jest sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, to wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Zgodnie z art. 25 k. c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dlatego też miejsce zameldowania nie ma tutaj większego znaczenia. Ważne jest tutaj miejsce faktycznego pobytu z zamiarem jego kontynuowania.

 

c) Oznaczenie stron procesu – Powoda i Pozwanego

 

Następnie wskazujesz strony postępowania – Powoda, czyli małżonka, który wnosi o rozwiązanie małżeństwa oraz Pozwanego – drugiego małżonka.

 

Oznaczając strony procesu tj. siebie i swojego małżonka musisz pamiętać, aby wskazać ich imię, nazwisko, adres, a także numer PESEL.

 

d) Wskazanie opłaty od pozwu o rozwód

 

Kolejnym krokiem jest napisanie z lewej strony pisma „opłata sądowa – 600 zł”. Przed wniesieniem pozwu o rozwód musisz dokonać opłaty sądowej i dołączyć potwierdzenie do pisma. Właściwy numer konta znajdziesz na stronie sądu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko oraz wskaż, od czego opłatę wnosisz.

 

Przykład:

 

 • Jan Kowalski – opłata od pozwu o rozwód”.

 

Kolejnym krokiem jest zatytułowanie pisma. Prawidłowy tytuł pisma powinien brzmieć „Pozew o rozwód”. Co prawda błędne zatytułowanie pisma nie powoduje negatywnych skutków dla strony, takich jak odrzucenie pozwu czy wezwanie do uzupełniania braków formalnych, jednakże prawidłowe zatytułowanie pisma przyśpiesza rozpoznanie sprawy.

 

Pozew o rozwód powinien składać się z dwóch części:

 

 • petitum – określasz żądania, wskazujesz o co wnosisz,

 • uzasadnienia – przedstawiasz okoliczności na poparcie złożonych wniosków.

 

W dalszej części niniejszego artykułu, zostaną omówione wnioski, jakie można zawrzeć w petitum.

 

2. Petitium pozwu o rozwód

 

a) Wniosek o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego

 

Głównym żądaniem pozwu o rozwód jest rozwiązanie małżeństwa stron. Wniosek o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego – powinien znaleźć się na pierwszym miejscu petitium, pozew będzie wówczas znacznie bardziej czytelny. W przypadku kiedy do zupełnego trwałego rozpadu małżeństwa doszło z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków Pozwanego możesz wnosić o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego.

 

Nadużywanie alkoholu przez drugiego z małżonków będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa podstawą do rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego. Jeżeli Pozwany chce jednak przezwyciężyć uzależnienie od alkoholu bądź też od narkotyków, podejmuje leczenie, rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego będzie raczej niemożliwe. Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy Pozwanego będzie możliwe jeżeli leczenie Pozwanego było nieskuteczne np.: Pozwany kilkukrotnie odbył odwyk, a pomimo tego nadal nadużywa alkoholu bądź też zażywa narkotyki.

 

Aby Sąd orzekł, że winna rozkładowi małżeństwa jest jedna strona, muszą zajść następujące przesłanki:

 

1. sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia;

 

W świetle powyższej przesłanki uzależnienie od alkoholu bądź też od narkotyków, zwłaszcza jeżeli łączy się np.: z awanturami i kłótniami jest niewątpliwie sprzeczne z zasadami współżycia.

 

2. związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem małżonka a rozkładem małżeństwa.

 

Aby przypisać jednej stronie wyłączną winę za rozkład małżeństwa, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy jego zachowaniem a rozkładem. Oznacza to, że wyłącznie wskutek zachowania się małżonka doszło do rozpadu małżeństwa - a więc w skutek nadużywania Ustawa nie rozróżnia winy „większej” i „mniejszej”, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby nawet wina drugiego z małżonków w spowodowaniu innych przyczyn była znacznie cięższa.

 

 

Przykład:

 

 • wnoszę o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego, zawartego w dniu 1 stycznia 1990 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie pomiędzy Janem K. a Katarzyną K. z wyłącznej winy Jana K.

b) Wniosek o zasądzenie alimentów wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

 

Obok głównego żądania tj. rozwiązania małżeństwa stron, możesz także wnioskować o inne czynności, które może dokonać Sąd. Jeżeli Sąd uzna, że za rozpad związku małżeńskiego wyłącznie winny jest Pozwany, możesz domagać się zasądzenia na swoją rzecz alimentów – środków utrzymania. Zgodnie z art. 60 par. 2 k.r.i.o. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Aby dokonać oceny, czy warunek pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego został spełniony, należy porównać sytuację materialną małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Pogorszenie sytuacji materialnej byłego małżonka może polegać zarówno na zmniejszeniu środków stojących do dyspozycji małżonka niewinnego, jak również na zwiększeniu się jego usprawiedliwionych potrzeb.

 

Wynika z tego, że możesz żądać zasądzenia alimentów w takiej wysokości, która pozwoli Tobie zachować taką samą stopę życiową na jakiej żyłaś/żyłeś przed rozwodem.

 

Obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

 

Przykład:

 

 • wnoszę o zasądzenie od Pozwanego Jana K. na rzecz Powoda Katarzyny K. alimentów w wysokości 1000 zł (słownie 1000 zł) płatnych do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry do rąk własnych Powoda wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat.

 

Korzystne dla Ciebie jest także zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas trwania procesu. Podstawową funkcją wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty jest uzyskanie środków finansowych już na etapie postępowania, a przed wydaniem wyroku. Ponadto do uzyskania zabezpieczenia roszczenia o alimenty nie jest konieczne udowodnienie interesu prawnego, a jedynie jego uprawdopodobnienie. Wniosek o zabezpieczenie będzie rozpoznany bardzo szybko, najczęściej jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Sąd orzeka o wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty postanowieniem, któremu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie takie jest tytułem egzekucyjnym. W przypadku kiedy Pozwany nie płaci alimentów, możesz udać się z postanowieniem do właściwego komornika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pozwany, małżonek wyłącznie winny rozkładowi małżeństwa, będzie musiał płacić na Twoją rzecz alimenty przez cały czas trwania postępowania.

 

Przykłady:

 

 • na podstawie art. 730 k.p.c., art. 7301 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 753 § 1 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o alimenty poprzez zasądzenie od Pozwanego Jana K. na rzecz Powoda Katarzyny K. w czasie trwania postępowania kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) miesięcznie płatnej do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry do rąk własnych Powoda Katarzyny K. wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności z którejkolwiek z rat.

 

c) Wnioski dowodowe

 

I. Wnioski dowodowe na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego – uzależnienia od alkoholu bądź też od narkotyków.

 

W przypadku uzależnienia od alkoholu przez Pozwanego konieczne jest udowodnienie tego w procesie. Możesz złożyć wnioski dowodowe, celem przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków bądź też dokumentów np. dokumentacji z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub też dokumentacji z leczenia odwykowego Pozwanego. W przypadku uzależnienia od alkoholu bądź też narkotyków istotną kwestią jest fakt niechęci małżonka wobec leczenia odwykowego. W przypadku kiedy Pozwany chce podjąć leczenie odwykowe, przezwyciężyć uzależnienie od alkoholu lub narkotyków udowodnienie mu winy w rozpadzie związku małżeńskiego będzie raczej niemożliwe.

 

Uzależnienie od alkoholu bądź też narkotyków często łączy się z urządzaniem awantury pod jego wpływem, możesz powołać świadków, którzy słyszeli jak Pozwany urządza awantury pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Powołując świadków wskaż ich adresy zamieszkania.

 

Do Pozwu możesz również załączyć zdjęcia przedstawiające np: Pozwanego zażywającego narkotyki bądź też będącego pod ich wpływem. Możesz również załączyć nagrania, w których Pozwany awanturuje się, będąc pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Jeżeli uczestniczysz w terapii, grupach wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu bądź narkotyków jednym z dowodów na uzależnienie Pozwanego od alkoholu oraz na wyłączną winę Pozwanego w rozkładzie małżeństwa będzie fakt uczestnictwa w takich grupach lub terapii. Fakt uczestnictwa w grupach lub terapii możesz udowodnić przedstawiając przed Sądem odpowiednie zaświadczenie. Zawsze składając wniosek dowodowy wskazuj na jaką okoliczność go powołujesz!

 

Przykłady:

 

 • wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Anny K., zam. ul. Warszawska 1 m. 1 w Łodzi na okoliczność wzajemnych relacji między stronami, uzależnienia Pozwanego od alkoholu, niechęci wobec terapii tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;

 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonego do pozwu zaświadczenia grupy Al-Nanon z dnia 07 października 2008 roku na okoliczność uczęszczania przez Powoda do grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;

 

Jeżeli masz założoną tzw. Niebieską Kartę (kiedy nadużywanie alkoholu łączyło się ze stosowaniem przemocy wobec Ciebie), również możesz złożyć wniosek o zwrócenie się przez Sąd o nadesłanie odpowiedniej dokumentacji. W przypadku, kiedy Pozwany został skierowany na leczenie odwykowe w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, wszystkie adnotacje, także dotyczące niechęci Pozwanego do podjęcia leczenia odwykowego.

 

Przykład:

 

 • wnoszę o zwrócenie się do Komendy Policji I (ul. Warszawska 1, Łódź) o przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” wszczętej w sprawie Powoda i Pozwanego w dniu 01 września 1997 roku na okoliczność uzależnienia Pozwanego od alkoholu tj. na okoliczność wyłącznej winy Pozwanego w rozpadzie małżeństwa;

 

 

W przypadku kiedy Pozwany został skazany za posiadanie narkotyków czy też handel nimi możesz również załączyć do pozwu wyrok skazujący bądź też warunkowo umarzający postępowanie.

 

Przykład:

 

wnoszę o dopuszczenie dowodu z wyroku z dnia 21 stycznia 2000 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt XXX K 2090/00 dot. posiadania narkotyków przez Pozwanego;

 

II. Wnioski dowodowe na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Ciebie

 

Jeżeli wniosłeś/wniosłaś o zasądzenie na Twoją rzecz alimentów, musisz złożyć również odpowiednie wnioski dowodowe, celem udowodnienia:

 

 • dochodów Pozwanego;

 • majątku Pozwanego;

 • Twoich dochodów;

 • Twojego majątku;

 • stopy życia przed rozkładem związku małżeńskiego;

 • Twojej obecnej stopy życia.

W przypadku, kiedy wnosisz o zasądzenie alimentów od Pozwanego, będącego wyłącznie winnym rozkładu związku małżeńskiego możesz żądać alimentów nie tylko wtedy, kiedy w przypadku orzeczenia rozwodu znajdziesz się w niedostatku, ale także wtedy kiedy pociągnie to za sobą pogorszenie Twojej sytuacji finansowej. Przy ocenie pogorszenia sytuacji finansowej należy porównać sytuację finansową, w jakiej znalazłeś się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją w jakiej znajdowałbyś się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżeńskie układało się w sposób prawidłowy.

Musisz złożyć więc wnioski dowodowe uzasadniające wysoką stopę życia stron przed rozkładem związku małżeńskiego np.: faktury, paragony, potwierdzenia przelewów za wakacje, kosmetyki, ubrania, meble, rozrywki. Możesz także powołać świadków na okoliczność wysokiej stopy życia stron przed rozkładem pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli Twoje dochody i majątek są znacznie niższe od dochodów Pozwanego i Twoja sytuacja finansowa pogorszy się, możesz załączyć także dokumenty potwierdzające znacznie niższe dochody np.: umowę o pracę.

 

Jeżeli dochody i majątek Pozwanego są znacznie wyższe od Twoich dochodów złóż odpowiednie wnioski dowodowe np.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, księgi wieczyste posiadanych nieruchomości, umowy najmu.

 

Możesz również złożyć wniosek o zobowiązanie przez Sąd Pozwanego do dostarczenia potrzebnej dokumentacji np.: umowy o pracę, zeznania podatkowego, wskazania posiadanych kont w Bankach.

 

Przykłady:

 

 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonej do pozwu umowy o pracę Powoda Katarzyny K. na okoliczność znacząco niższych dochodów Powoda Katarzyny K. tj. na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Powoda Katarzynę K.

 • wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonej do pozwu umowy z biurem podróży Itaka z dnia 10 lipca 1994 roku na okoliczność wysokiej stopy życia stron przed rozkładem związku małżeńskiego tj. na okoliczność wysokości alimentów zawnioskowanych przez Powoda Katarzynę K.

 

 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do przedłożenia do akt sprawy zaświadczenia o otrzymywanych dochodach oraz zeznania podatkowego za rok 2011 i 2012;

 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia zaświadczenia z pracy o wysokości zarobków za ostatnie 12 miesięcy, z uwzględnieniem otrzymywanych premii, nagród, dodatków, zwrotów ponoszonych kosztów oraz otrzymywanych ulg;

 • wnoszę o zobowiązanie Pozwanego do wskazania numerów wszystkich posiadanych w okresie od 22 sierpnia 1997 r. (data zawarcia małżeństwa) do chwili obecnej rachunków bankowych ze wskazaniem nazw banków a następnie o zwrócenie się do tych banków w oparciu o art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy prawo bankowe w zw. z art. 248 kpc o przedstawienie historii tychże rachunków bankowych za okres od 22 sierpnia 1997 r. (data zawarcia małżeństwa) do dnia dopuszczenie dowodu z tychże rachunków na okoliczność ustalenia sytuacji majątkowej pozwanego, ewentualnie zobowiązanie pozwanego do przedstawienia salda z posiadanych rachunków za okres wskazany powyżej;

 

c) Wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz wniosek o eksmisję

 

W pozwie o rozwód możesz również złożyć wniosek o orzeczenie przez Sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Podstawą prawną do złożenia wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania jest art. 58 par. 2 k.r.i.o., który stanowi Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania obejmuje każde mieszkanie zajmowane przez małżonków tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego. Jeżeli przydzielenie każdemu z małżonków do odrębnego korzystania poszczególnych części wspólnego mieszkania nie może objąć wszystkich pomieszczeń (takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój), to pomieszczenia takie pozostają we wspólnym użyciu obojga małżonków. Składając w pozwie o rozwód wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, warto abyś dołączył do pozwu plan mieszkania.

 

Możliwe jest także orzeczenie przez Sąd w wyroku rozwodowym określonych zakazów i nakazów korzystania ze wspólnego mieszkania np.: orzeczenie zakazu wprowadzania do wspólnego mieszkania osób trzecich.

 

Podziałem mogą zostać objęte także przedmioty urządzenia domowego, takie jak meble czy elektronika.

 

Podział ten może być nierówny. Okolicznością uzasadniającą przyznanie większej części jednemu z małżonków może być przykładowo wykonywanie przez niego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

 

Przykład:

 • wnoszę o orzeczenie o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania w ten sposób, że Powódka będzie miała wyłączne prawo do korzystania z I piętra domu, Pozwany zaś będzie miał wyłączne prawo do korzystania z II piętra domu, w tym również orzeczenie o powyższym w trybie zabezpieczenia na zasadzie art.730 kpc w zw. 755§1 k.p.c.

 

W pozwie o rozwód możesz również złożyć wniosek o eksmisję swojego małżonka, jeżeli z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków wspólne zamieszkiwanie stron jest niemożliwe. Podstawą prawną do złożenia wniosku o eksmisję małżonka jest przepis art. 58 par. 2 k.r.i.o., który stanowi W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Pamiętaj, że nie możesz złożyć wniosku o eksmisję swojego małżonka, nawet jeżeli z powodu jego uzależnienia od alkoholu bądź narkotyków wspólne zamieszkiwanie jest niemożliwe, jeżeli zajmujecie mieszkanie wchodzące w skład jego majątku osobistego np.: mieszkanie które otrzymał w drodze umowy darowizny. Wniosku o eksmisję nie możesz także złożyć gdy mieszkanie zostało przydzielone małżonkowi wyłącznie z związku z pełnioną przez niego funkcją. Małżonek, który otrzymał mieszkanie z tytułu sprawowanej funkcji może jednak żądać eksmisji małżonka.

Sąd rozwodowy, nakazując eksmisję małżonka, orzeka o uprawnieniu do otrzymania przez niego lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia.

 

Przykład:

 • na zasadzie art 58 par. 2 k.r.i.o. wnoszę o orzeczenie wobec Pozwanego Jana K. eksmisji ze wspólnie zajmowanego mieszkania przy ul. Warszawskiej 1 m. 1 w Łodzi, z uwagi na jego rażąco naganne zachowanie całkowicie uniemożliwiające mieszkanie razem małżonków

d) Pozostałe wnioski

 

Możesz także wnieść o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność, złożyć wniosek o przesłuchanie stron na okoliczności objęte żądaniem Pozwu oraz wnieść o zasądzenie na rzecz Powoda od Pozwanego kosztów postępowania.

 

Przykłady:

 

 • wnoszę o przesłuchanie stron na okoliczności objęte żądaniem Pozwu, szczegółowo opisane w uzasadnieniu;

 • wnoszę o przeprowadzenie rozprawy, także pod nieobecność Powoda;

 • wnoszę o zasądzenie na rzecz Powoda od Pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

 

2. Uzasadnienie

 

Uzasadnienie żądania powinno zawierać okoliczności faktyczne sprawy z przytoczeniem dowodów. Uzasadnienie będzie czytelniejsze dla Sądu, jeżeli przedstawisz je w punktach, uzasadniając kolejne wnioski, które zostały zawarte w petitium.

 

Przykład:

 

 • uzasadnienie wniosku o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy Pozwanego;

 • uzasadnienie wniosku o alimenty

 • uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów

 • uzasadnienie wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

 • uzasadnienie wniosku o eksmisję.

 

Pisanie uzasadnienia rozpocznij od wskazania gdzie zostało zawarte małżeństwo i w którym roku. Następnie wskaż jak układało się początkowe pożycie stron. Wskaż moment, w którym pożycie małżeńskie zaczęło ulegać rozkładowi i wskaż przyczyny. Napisz w uzasadnieniu, że nie posiadacie dzieci.

 

Kolejnym krokiem jest omówienie okoliczności, przemawiających za wyłączną winą Pozwanego w rozkładzie małżeństwa np.: nadużywanie przez Pozwanego alkoholu, uzależnienie od narkotyków, wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu i narkotyków. Ważne jest, aby wykazać związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem Pozwanego a rozkładem związku małżeńskiego.

 

Opisuj dokładnie przebieg wydarzeń, operuj datami. Powołuj się na dokumenty, świadków. Opisz dokładnie jak długo Pozwany był uzależniony od alkoholu bądź też narkotyków, zastanów się też kto był świadkiem jego uzależnienia od alkoholu, zażywania narkotyków, kłótni. Opisz jak wyglądało leczenie Pozwanego - czy chciał się poddać leczeniu, ile razy, czy leczenie było efektywne. W przypadku zażywania przez Pozwanego narkotyków, wskaż jakie narkotyki przyjmował - czy były to narkotyki tzw. "miękkie" czy narkotyki "twarde". Kilkukrotne zażycie przez Pozwanego narkotyku tzw. "miękkiego" - a więc w powszechnym rozumieniu marihuany - może nie być przesłanką do orzeczenia przez Sąd winy Pozwanego w rozkładzie związku małżeńskiego. Odpowiednio, zażywanie przez Pozwanego narkotyków tzw. "twardych" - takich jak kokaina, amfetamina, heroina, może być przez Sąd surowiej traktowane. Wskaż w jaki sposób uzależnienie od alkoholu bądź też narkotyków oddziaływało na Pozwanego. Opisz jak często Pozwany zażywał narkotyki. Wskaż, czy wiedziałaś przed zawarciem związku małżeńskiego o zażywaniu narkotyków przez Pozwanego.

 

Jeżeli małżonek uzależniony od alkoholu bądź narkotyków sprzedawał np: rzeczy z domu, elektronikę celem uzyskania środków na alkohol bądź narkotyków wskaż również tą okoliczność. Jeżeli małżonek uzależniony od alkoholu bądź narkotyków większą część zarobków wydawał na alkohol, również to opisz. Możesz również cytować niektóre dokumenty.

 

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie wysokości alimentów i wniosku o zabezpieczenie, o ile takie zostały złożone. Opisz sytuację majątkową stron przez rozkładem pożycia małżeńskiego, stopę życia stron. Przedstaw rachunki, paragony, faktury. Porównaj swój dochód i majątek z dochodami i majątkiem Pozwanego. Wskaż swoje uzasadnione potrzeby – koszt wyżywienia, czynszu (także wynajmu), mediów, rozrywek, ubrań, chemii, kosmetyków, wakacji. Przedstaw dowody na koszt swoich uzasadnionych potrzeb. Opisz jak Twoja sytuacja majątkowa zmieniła się po rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Kolejnym punktem uzasadnienia jest uzasadnienie wniosku o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz uzasadnienie wniosku o eksmisję.

 

W przypadku kiedy składasz wniosek o eksmisję Pozwanego wskaż na czym polega rażące zachowanie Pozwanego uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie stron np.: alkoholizm.

 

W przypadku kiedy składasz wniosek o orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania powołaj się na załączony plan mieszkania, przedstaw swoją propozycje sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

3. Podpis.

 

Pozew musi być własnoręcznie podpisany. Podpis składasz po uzasadnieniu, a przed załącznikami.

 

4. Załączniki

 

Na końcu pozwu o rozwód dokonujesz spisu załączników – dokumentów na które się powołujesz. Obowiązkowo musisz dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Pamiętaj, aby dołączyć odpis dla strony przeciwnej wraz z kserokopiami załączników.

 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

 Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:


Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

 

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

 

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659

 

Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

TAGI:
pozew o rozwód wzór

 

 

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego

 

Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.

 

Pozew o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

 
Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]