WNIOSEK DO PROKURATURY O SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO ZA PRZESTĘPSTWO POSIADANIA NARKOTYKÓW

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


Celem niniejszego artykułu jest opisanie:

 
 1. instytucji warunkowego umorzenia postępowania w postępowaniu karnym o przestępstwo posiadania narkotyków z art.62 ust. 1 lub 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 2. kto może złożyć do Prokuratury wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków,
 3. warunków, jakie musi spełnić sprawca przestępstwa posiadania narkotyków z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aby mógł złożyć do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 4. okoliczności, jakie Prokurator bierze pod uwagę rozważając skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania środków odurzających.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowanat w art. 66 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku stwierdza fakt popełnienia przez oskarżonego przestępstwa posiadania środków odurzających, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące popełnionego czynu oraz sprawcy przestępstwa. 

Co różni warunkowe umorzenie postępowania karnego od skazania za przestępstwo posiadania narkotyków?
 
O warunkowe umorzenie postepowania karnego powinny zabiegać osoby zatrzymane na popełnieniu przestępstwa posiadania narkotyków, którym zależy na zachowaniu statusu osoby nie karanej za przestepstwo, a więc na zachowaniu tzw. czystej karty karnej. W razie warunkowego umorzenia postepowania karnego sprawca przestepstwa posiadania narkotyków pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo. To właśnie niekaralność za przestepstwo jest główną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego.


Jakie są konsekwencje wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby wynoszący 1 rok albo 2 lata, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Jezeli w okresie próby sprawca przestępstwa posiadania narkotyków popełni kolejne przestępstwo lub nie wykonuje nałożonych na niego w wyroku obowiązków, wówczas Sąd może podjąć warunkowo umorzone wobec niego postępowanie karne. W takim przypadku postepowanie karne warunkowo umorzone "odżywa" i toczy się na ogólnych zasadach. W zdecydowanej wiekszości przypadków kończy się wyrokiem skazującym.

Jeżeli Sąd nie podejmie wobec sprawcy przestepstwa warunkowo umorzonego postępowania karnego wówczas do tego postępowania karnego nie ma już powrotu, a z Krajowego Rejestru Karnego zostaje wykreślona jakakolwiek informacja o prowadzonym wcześniej postępowaniu karnym.

W trakcie trwania okresu próby oskarżony powinien wykonywać obowiązki, nałożone na niego przez Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne. Najczęściej jest to obowiązek podjęcia terapii dla osób uzależnionych od środków odurzających bądź obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na wskazany przez Sąd cel społeczny.

Kto może się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe, jeżeli przestępstwo, które popełniła osoba podejrzana, jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z powyższym możliwe jest ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania karnego zarówno za czyn z art. 62 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkotyków tj. posiadanie narkotyków, jak i za czyn z art. 62 ust.3, tj. posiadanie narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi. Należy jednak podkreślić, iż nie jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestepstwa posiadania środków odurzających w znacznej ilości z art. 62 ust.2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (czyli kilkudziesięciu porcji narkotyku) z uwagi na zagrożenie karą pozbawienia wolności do 8 lat.  


Warunkiem konicznym do ubiegania się o warunkowe umorzenia postępowania jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie. Dla przykładu osoba karana za przestępstwo kradzieży (a więc przestępstwo umyślne) nie może się ubiegać o warunkowe umorzenie postepowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków do momentu zatarcia poprzedniego skazania, właśnie z uwagi na karalnośc za przestepstwo umyślne.

O warunkowe umorzenie postępowania karnego może się ubiegać osoba karana za przestępstwo nieumyslne, np. spowodowanie wypadku drogowego z art.177 par. 1 k.k.

Największe szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego ma osoba zatrzymana na posiadaniu kilku porcji narkotyku, np. 4 gram marihuany. W przypadku posiadania kilkunastu porcji narkotyków warunkowe umorzenie postepowania karnego nadal jest możliwe, choć już niezwykle trudne.


 
Kto decyduje o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w postepowaniu karnym o przestępstwo posiadania narkotyków?

Należy podkreślić, iż tylko Sąd może warunkowo umorzyć prowadzone przeciwko sprawcy postępowanie karne o posiadanie narkotyków. Nie może uczynić tego Prokurator. Prokurator może natomiast skierować do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, który zastępuje akt oskarżenia. Przekonanie Prokuratora do złozenia do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego zamiast aktu oskarżenia jest niezwykle istotne. W takim bowiem przypadku Sąd otrzymuje zgodne stanowisko oskarżyciela publicznego i oskarżonego. Zarówno Prokurator, jak i oskarżony wnioskują do Sądu o zakończenie postepowania karnego poprzez jego warunkowe umorzenie. Niezwykle rzadko zdarza się, by Sąd takiego zgodnego wniosku nie uwzględnił.

Temu właśnie celowi służy adresowany do Prokuratora wniosek o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 
Przy jakiej ilości narkotyków możliwe jest skierowanie przez Prokuraturę wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków?

Możliwość ubiegania się o skierowanie przez Prokuraturę wniosku do Sądu warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uzależniona od ilości i rodzaju posiadanych przez podejrzanego narkotyków. Jeżeli w czasie zatrzymania podejrzany posiadał środek odurzający, którego waga odpowiada w przybliżeniu kilku porcjom narkotyku - wówczas podejrzany ma duże szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego. W razie zatrzymania na posiadaniu kilkunastu porcji narkotyku przekonanie Prokuratora do złożenia do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest teoretycznie możliwe, choc niezwykle trudne.

Trzeba dodać, iż nie bez znaczenia jest również rodzaj środka odurzającego, jaki posiadała osoba podejrzana. Jeżeli były to tzw. narkotyki miękkie (np. marihuana, amfetamina) szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego są duże większe niż w przypadku posiadania tzw. narkotyków twardych (heroina, kokaina).

Jeżeli Prokurator skierował już do Sądu akt oskarżenia za czyn posiadania narkotyków, zanim podejrzany złożył do Prokuratora swój wniosek, wówczas sprawca przestępstwa już jako oskarżony może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Sądu, do którego sprawa trafiła. Więcej informacji na temat wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego znajdziesz w artykule: Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków. 

W art. 66 k.k. zostały wskazane przesłanki, które Prokurator bierze pod uwagę przy rozważaniu skierowania do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego:

 
 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;
 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;
 3. sprawca przestępstwa jest niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;
które uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.    

Po wpłynięciu do Sądu wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków, Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na posiedzeniu bądź na rozprawie. Sąd w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka wyrokiem.  

Sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na wniosek Prokuratora, z urzędu bądź na wniosek oskarżonego. O terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd zawiadamia oskarżonego, którego obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa. Jednakże oskarżony osobistym stawiennictwem wykazuje szacunek Sądowi oraz że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.   

We wniosku do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:

 
 1. określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, albo 2 lat próby;
 2. zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo posiadania środków odurzających z art. 62 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powinno zawierać następujące okoliczności:
 
 • wskazanie na jednorazowy przypadek wejścia w posiadanie środka odurzającego; wyrażenie skruchy i potępienia swojego czynu, chęć poprawy;
 • pozostawanie podejrzanego od czasu zatrzymania w całkowitej abstynencji od narkotyków;
 • podjęcie przez podejrzanego terapii dla osób uzależnionych od środków odurzających; dobrowolne wsparcie finansowe na rzecz fundacji, zajmującej się pomocą osobom uzależnionym od środków odurzających;
 • argumenty potwierdzające zasługujący na aprobatę dotychczasowy sposób życia podejrzanego;
 • uzasadnienie, dlaczego wydanie wyroku skazującego wobec podejrzanego będzie miało dla niego i jego rodziny tragiczne skutki (utrata pracy, brak możliwości łożenia na utrzymanie rodziny itp.); dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, zawodowe, działalność charytatywną lub społeczną).
Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisam procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIEProcedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres:  biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 Wniosek o skierowanie przez Prokuraturę wniosku do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania środków odurzających z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Aktualnie brak opinii.Napisz swoją recenzję
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /produkt.php on line 205

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /produkt.php on line 205

Przesłane komentarze

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.  POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

  Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

  Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

  Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

  Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


  LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


  Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  1. Zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata - co dalej
  2. Apelacja od wyroku skazującego za jazdę po alkoholu - wzór
  3. Czym jest blokada alkoholowa?
  4. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
  5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  6. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
  7. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
  8. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
  9. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  10. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu
  11. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  12. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  13. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
  14. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
  15. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
  16. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  17. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  18. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  19. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  20. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
  21. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
  22. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
  23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
  24. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
  25. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
  26. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
  27. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  28. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
  29. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
  30. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
  31. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  33. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  34. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
  35. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  36. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu bez zakazu
  37. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  38. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
  39. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu z zakazem na okres 1 roku
  40. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowanie za jazdę po alkoholu bez zakazu prowadzenia pojazdów
  41. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
  Zatrzymane prawo jazdy
  1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
  5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
  6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
  7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
  8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
  10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
  Pozbawienie wolności
  1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
  3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
  4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
  10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
  11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
  12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
  13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
  Dozór elektroniczny
  1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
  2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
  3. Wniosek o dozór elektroniczny
  Posiadanie narkotyków
  1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
  3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
  5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
  Sprawy rodzinne
  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
  2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
  3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
  4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
  5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
  6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
  7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
  8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
  9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
  10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
  11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
  Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
  1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
  2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
  Bezpieczeństwo transakcji PayU

  Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]