WNIOSEK DO PROKURATURY O SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIE KARNEGO W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO PROWADZENIA SAMOCHODU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI Z ART. 178A§1K.K. Z ORZECZENIEM ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW NA OKRES 1 ROKU

CENA: 200.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE


W niniejszym artykule opiszę jak powinien wyglądać wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

 

Zanim jednak złożysz do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

   

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

   

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

 

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

 

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

 

Jeżeli chcesz, abym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi w/w przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna przesłanych przez Ciebie dokumentów. Wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila z dokumentami wymienionymi poniżej wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

 

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu - w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań - zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne - na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

 

Dlatego też jeżeli chcesz, abym przeanalizował Twoją sprawę powinieneś wysłać mi e- mailem następujące dokumenty:

 

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

 

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

 

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa


W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z analizą prawną przesłanych przez Ciebie dokumentów.

 

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów w Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

 

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.
 

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć, jeżeli jego sprawa jest jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego tj. Prokurator nie wysłał jeszcze do Sądu aktu oskarżenia.

Jednakże gdy Prokurator wysłał do Sądu akt oskarżenia, wówczas oskarżony może wysłać bezpośrednio do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd podejmuje na posiedzeniu bądź na rozprawie. 

Należy podkreślić, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k. może na przesłuchaniu na Policji złożyć do akt sprawy wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Podejrzany, który na przesłuchaniu nie złożył do akt wniosku może go złożyć bezpośrednio do Prokuratury, po ustaleniu pod jaką sygnaturą prowadzona jest sprawa.

Jeżeli Prokurator pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek, wówczas wysyła do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. W przypadku gdy Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania, wyśle do Sądu akt oskarżenia. Wówczas oskarżony może złożyć ponownie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bezpośrednio do Sądu. 

Sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania na wniosek Prokuratora, z urzędu bądź na wniosek złożony przez oskarżonego. Oskarżony jest  zawiadamiany przez Sąd o terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, którego obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa. Jednakże oskarżony swoją obecnością na posiedzeniu okazuje szacunek Sądowi oraz pokazuje, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.

 

Na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania?

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie. Wpis dotyczący warunkowego umorzenia postępowania ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Warunkowe umorzenie umorzenie postępowania następuje na okres próby 1 roku bądź 2 albo 3 lat, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres 1 roku próby i wyrok uprawomocnił się z dniem 7 stycznia 2014r. wówczas informacja o wyroku zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego z mocy prawa z dniem 7 sierpnia 2015r., tj z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Jednakże należy zaznaczyć, iż sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., aby mógł złożyć wniosek o warunkowe umorzenia postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;
 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;
 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania należy wskazać następujące warunki:
 
 1. określić na jaki okres próby wnosi się o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. albo na okres 1 roku, 2 lub 3 lat próby
 2. zaproponować kwotę świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Uzasadnienie wniosku do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku powinno zawierać następujące okoliczności:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich sprawca przestępstwa prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących, 
 • przedstawienie okoliczności, które spowodowały, iż oskarżony prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego w pracy,
 • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłużysz niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, 
 • dołączenie do wniosku dokumentów, które wpływają na pozytywną ocenę oskarżonego, m.in. zaświadczenie o działalności społecznej,
 • zachowanie sprawcy przestępstwa po popełnieniu zarzucanego mu czynu np. honorowe oddanie krwi,
 • zaproponowanie świadczenia pieniężnego na Fundusz pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIEProcedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczy z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

- e-mailowy na adres:
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
lub
- telefoniczny pod nr 697 053 659
 
Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:


Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego


Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
, w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.
 
Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ


 Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.
Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.


Zatrzymanie pod wpływem. Bardzo żałuję proszę o radę
Ocena: 3/5

Dzień Dobry chciałbym przedstawić moja sytuację, otóż tydzień temu w piątek 08.12.17r. Między godziną 11-12 rano przyjechałem do swojej rodowitej miejscowości z której pochodze( obecnie mieszkam 30km dalej) w celu pomocy sąsiadowi przy małej robocie dorywczo ale zanim poszedłem do tej pracy spotkałem kolegę z którym wypiłem 100ml wódki i jedno piwo ok. Godziny 13 poszedłem do tej pracy czulem się normalnie nie miałem żadnych zachwian ani nic z tych rzeczy. Skończyłem pracę o 16 poszedłem do domu pieszo wykąpałem się i nie zdążyłem zjeść obiadu zanim zadzwonil mój brat z prośbą żebym przyjechał po niego na stację kolejową ja zapomniałem poprostu ze mogę mieć jeszcze jakieś procenty, czułem się bardzo dobrze, niestety koło godziny 17 wsiadłem w to auto i pojechałem 1,5km po brata. W drodze powrotnej policja zatrzymała mnie do rutynowe kontroli niestety wydmuchalem czerwona lampkę zabrano mnie na komisariat tam wydmuchalem 0,34mg a po chwili 0,32mg policjant nie zaproponował mi kary powiedział ze sąd zadecyduje o tym. Przy zatrzymaniu nie stawialem oporu okazalem skruche.Dodam że 6lat temu zostałem złapany na motorowerze też pod wpływem. Zależy mi na tym żeby nie robić prawa jazdy od nowa. Co mi grozi? Pracuje dorywczo a od czasu do czasu wyjezdzam za granicę do pracy a tam niezbędne mi jest prawo jazdy dlatego że agencja w której pracuje daje mi samochód na dojazd do danej pracy. Mam 3letnia córkę na utrzymaniu i mieszkam u teściów. Proszę o pomoc co robić. Z góry dziękuję.


Napisz swoją recenzjęPrzesłane komentarze

 1. 2017-03-13
  piotr pisze:

  Dzień dobry piszę do pana w takiej sprawie z prokuratury przyszedł mi akt oskarżenia z artykułu 178a & 1kk czy mam jakieś realne szanse wyjść z tej opresji w miarę z jak najmnieszym wyrokiem

  + Odpowiedz
  • 2017-07-12
   Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   w przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu i wyroku skazującego najniższy wymiar kary jaki może Pan obecnie dostać to minimum 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w kwocie nie niższej niż 5 tys złotych oraz kara grzywny lub kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

   Natomiast jeżeli miał Pan nieduże stężenie alkoholu oraz Pana stopień zawinienia był nieznaczny a stopień społecznej szkodliwości znikomy, wówczas Sąd może wydać wobec Pana wyrok warunkowo umarzający.

   Warunkowe umorzenie postępowania karnego niesie za sobą szereg pozytywów. Po pierwsze pozostaje Pan osobą nie karaną za przestępstwo, po drugie zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony maksymalnie na dwa lata. Sąd również może orzec 1 rok zakazu lub nawet odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów. Po trzecie Sąd nie jest związany minimalną kwotą świadczenia pieniężnego w kwocie 5 tys zł i może orzec świadczenie w niższej wysokości.

   + Odpowiedz
 2. 2014-12-08
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drogi czytelniku, będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś. Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.

  + Odpowiedz
  • 2017-07-09
   Ryszard pisze:

   zostało mi zatrzymane prawo jazdy 1 pomiar 0,30 mg/l po 15 minutach drugi pomiar 0,31 mg/l na alkomacie stacjonarnym po 45 minutach 0,25 mg/l 0,24 mg/l w 2009 roku miałem zatrzymane prawo jazdy na 6 miesięcy za jazdę pod wpływem alkoholu 0,12 mg/l czy mogę liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego

   + Odpowiedz
   • 2017-07-12
    Adwokat Bartosz Nadwodny pisze:

    Witam,

    odpowiadając na Pana pytanie uważam, że ma Pan szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego, ponieważ miał Pan nieduże stężęnie alkoholu w organizmie, które de facto przekroczyło dopuszczalną dawkę o 0,07 mg/l. Oprócz tej okoliczności jeżeli Sąd oceni, że stopień Pańskiego zawinienia był znikomy oraz, że Pana zachowanie cechowało się nieznacznym stopniem społecznej szkodliwości, wówczas może Panu warunkowo umorzyć postępowanie karne i orzec 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

    Więcej o tym do jakiego stężenia można liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego znajdzie Pan na:

    http://jazdapopijanemu.pl/do-jakiego-stopnia-nietrzezwosci-masz-jeszcze-szanse-na-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego-i-zachowanie-prawa-jazdy/

    + Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO PISMA PROCESOWEGO.

Jako autor tego pisma procesowego wyrażam zgodę na wykorzystanie tego pisma do prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i przekazywanie wzoru tego pisma innym osobom, a w szczególności do zamieszczania go do pobrania w Internecie. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 78 ust. 1 pr. aut.

Jeżeli w Twojej ocenie wniosek jaki pobrałeś pomógł Ci w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej i był wart zapłaconej przez Ciebie kwoty, wówczas uszanuj moje prawa autorskie do tego pisma i nie udostępniaj go innym osobom, gdyż włożyłem dużo pracy w stworzenie tego pisma.

Będę Ci wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące pobranego przez Ciebie dokumentu. Proszę umieść je jako komentarz do artykułu, pod którym znajdował się plik, który pobrałeś.

Jeżeli będziesz miał pytania dotyczące prowadzonej przeciwko Tobie sprawy lub pobranego wzoru pisma, wówczas również proszę Cię o wpisanie zapytania pod artykułem.


LISTA WZORÓW PISM PROCESOWYCH


Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
 1. Apelacja od wyroku za jazdę po alkoholu - wzór
 2. Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową
 3. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 4. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. z wnioskiem o zmianę orzeczenia poprzez odstąpienie od orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznyc
 5. Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy
 6. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej z przestępstwa jazdy po alkoholu na wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu
 7. Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 8. Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.
 9. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 10. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 11. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.
 12. Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu?
 13. Kiedy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone prawodłowo w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?
 14. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 15. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 16. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 17. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 18. Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.
 19. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór
 20. Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami Policji
 21. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń - analizatorów alkoholu
 22. Zmiana terminu przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego w sprawie karnej o przestępstwo
 23. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania 15 - minutowego odstępu pomiędzy badaniami
 24. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy
 25. Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 26. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu toksykologii w przypadku niezachowania czasu i objętości wydechu
 27. Odwołanie od decyzji Starosty w sprawie odmowy wydania dokumantu prawa jazdy
 28. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej oraz opisu czynu z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.
 29. Wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 30. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 31. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 32. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.
 33. Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 34. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 35. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 36. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 37. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku
 38. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów
 39. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.
Zatrzymane prawo jazdy
 1. Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k.
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 3. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 4. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy zostało zatrzymane
 5. Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. - w przypadku gdy prawo jazdy nie zostało zatrzymane
 6. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 7. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w.
 8. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
 9. Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.
 10. Stanowisko procesowe w przedmiocie wniosku Policji o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy w sprawie o kolizję drogową
Pozbawienie wolności
 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 2. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary
 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 5. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 9. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy rodzinne
 11. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na ważne względy osobiste
 12. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką chorobę skazanego
 13. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na ciężką sytuację rodzinną skazanego
Dozór elektroniczny
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny
 2. Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci
 3. Wniosek o dozór elektroniczny
Posiadanie narkotyków
 1. Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 2. Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków
 3. Wniosek do Prokuratury o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
 4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków
 5. Wniosek do Sądu o umorzenie postępowania karnego za przestępstwo posiadania narkotyków
Sprawy rodzinne
 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 2. Oświadczenie o wyborze komornika sądowego przez wierzyciela
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika
 4. W jaki sposób złożyć wniosek o eksmisję w przypadku stosowania przemocy przez członka rodziny?
 5. Jak napisać pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?
 6. W jaki sposób złożyć pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi wzór
 8. W jaki sposób złożyć pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka?
 9. Pozew o rozwód wzór, z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej
 10. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko
 11. W jaki sposób złożyć pozew o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
Wady fizyczne i prawne sprzedanego samochodu
 1. Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny
 2. Wniosek do Prokuratury o zwrot zatrzymanego pojazdu w związku z jego kradzieżą na szkodę prawowitego właściciela
Bezpieczeństwo transakcji PayU

Strona używa plików cookie. Pozostając na naszej stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji. [OK]